Kerkbode 17 oktober 2019

 

Kerkdiensten zondag 20 oktober

9.30 uur       : ds. C. Mijderwijk, Meerkerk

18.30 uur      : ds. A.C. de Kruijf, Rijssen

 

Zingen voor de dienst – We zingen a.s. zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 131: 4 en ’s avonds Psalm 16: 3.

 

Kerkauto – A.s. zondag kunt u meerijden met mevrouw A. Sneep (tel. 591946).

 

Kinderoppas – Janne de Kock en Lenneke Vaandering hopen a.s. zondag op de kleine kinderen te passen, met Thirsa Dekker als reserve.

 

Collecten – 1. Diaconie, 2. Kerk. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk, van harte bij u aanbevolen.

 

Verantwoording De opbrengt van de collecte tijdens de trouwdienst van Ton en Renate de Brouwer op 4 oktober was € 115,67. De collecte voor de Stichting Messiasbelijdende Joden op 6 oktober bracht € 406,60 op en de opbrengst voor de kerk was € 322,05. De opbrengst van de collecte op 13 oktober voor het restauratiefonds was € 351,60 terwijl voor de kerk € 256,50 werd gecollecteerd. De zendingsbussen over de maand september hadden de mooie opbrengst van € 493,90. Ouderling Klop ontving 2x € 20,00 bestemd voor de kerk. Wij zeggen u, na de Heere, hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

 

Pastoraat – Aaron Huijsen (Tuilseveldweg 2, 4176 BZ Tuil) mocht na een aantal weken ziekenhuis eindelijk thuis komen. Een bijzonder moment voor Geralda en Tijmen om hun jongen eindelijk in de klaargezette wieg thuis neer te mogen leggen. Samen met Daniël wensen we hen Gods zegen toe. Mevr. C. Sterrenberg - van de Werken (Bernhardstraat 4, 4175 EE) verblijft tijdens het schrijven van de Kerkbode nog in het ziekenhuis. Er was een complicatie opgetreden, maar er is goede hoop dat ze spoedig weer naar huis mag gaan. Toch ervaart ze dat in haar ouderdom de kwetsbaarheid groot is. We bidden haar nieuwe krachten van God toe, zodat ze weer naar haar vertrouwde omgeving mag. Mevr. A.J.W. van Horssen (Bernhardstraat 4, 4175 EE) is ernstig verzwakt, en haar levensverwachting kort. We wensen haar in het naderen van de dood de hoop uit Psalm 39 toe: “Nu dan, wat verwacht ik HEERE? Mijn hoop is op u!” Dat is onze enige troost in leven en sterven.

 

Huwelijksjubileum - Meneer en mevrouw Van Ieperen - Kaasjager (Bernhardstraat 26, 4175 EE) hopen 21 oktober hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren. Een zeer bijzondere gelegenheid, waar we de HEERE alleen maar voor kunnen danken! Ze zijn in hun leven gezegend met twee kinderen, en vier kleinkinderen, waar ze erg van genieten. Velen kennen Van Ieperen van de Studiekring van Haaften, waar hij tot voor kort voorzitter van is geweest. Orgelmuziek speelt ook een grote rol in hun leven. Zomers genieten van de orgelconcerten in de Grote Kerk van Zaltbommel. Bijzonder was het dat zij eind september samen nog aanwezig konden zijn op de gemeentedag. Temeer bijzonder, omdat zij ook weten dat een mens nietig en kwetsbaar is. Dat hebben zij ervaren in hun leven, een werkelijkheid waar ze iedere dag nog mee opstaan. We feliciteren hen van harte met hun huwelijksjubileum, en wensen hen, samen met hun kinderen en kleinkinderen, een goede en gezegende dag toe. We wensen hen de woorden uit Hebreeën 13: 6 toe, ook in de weg die voor hen ligt: “Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen.”

 

Catechisaties – In verband met de herfstvakantie zijn er de komende week geen catechisaties. Op 28 oktober hoop ik jullie allemaal weer te ontmoeten. Een fijne vakantieweek toegewenst.

Jongerenweekend 18+ – Het komende weekend van 18 t/m 21 oktober hopen een aantal van onze jongeren samen een weekend in Duitsland te zijn. We wensen hen een goede reis en een gezegende tijd, waarin niet alleen de gezellige en sportieve band maar ook de geestelijke band versterkt mag worden. We bidden jullie Gods zegen toe.

3xH – Aanstaande zaterdagavond is het weer zover. Een leuke activiteit voor alle jongelui (vanaf klas 1 voortgezet onderwijs t/m 14 jaar). Deze keer gaan we bowlen. We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk van Hellouw. De kosten zijn 5 euro per persoon. Graag even opgeven bij Renate, Ton, Janne, Arjen of Dirk.

Collectebonnen – Boekhandel “De Oase” is gesloten van 21 t/m 31 oktober. Vanaf vrijdag 1 november kunt u er weer terecht voor collectebonnen.

Herfstvakantie – De komende week hebben de kinderen herfstvakantie. Een week om even op adem te komen van al jullie schooldrukte; ook een week voor het onderwijzend personeel om rust te hebben. In het bijzonder denken we aan de Christelijke Basisschool Goudenstein in ons dorp. Laten we voor de meester en juffrouwen bidden, zodat zij kracht en inzicht krijgen om ook onderwijs te mogen geven uit de Woorden van de HEERE.

 

Dankwoord – Graag willen we onze hartelijke dank uitspreken voor de vele blijken van meeleven die wij vanuit Haaften ontvingen, rondom het overlijden van onze (schoon-) moeder en oma. Het heeft ons, in de moeilijke en droeve weken die achter ons liggen, geroerd en bemoedigd. Ook heeft het ons goed gedaan de verbondenheid juist ook in deze omstandigheden te ervaren. Een hartelijke groet namens ons drieën. Fam. De Kruijf, Rijssen.

 

Nabij u is het Woord – Psalm 1 is als een gouden slot van ons Psalmboek. Welke weg gaan we? Als een rechtvaardige of als een god-loze. Een god-loze is een mens zonder de HEERE God in zijn leven. De Psalm opent ruim en rijk met het eerste woord: Welzalig! Gezegend! Die richting wil de Bijbel met ons op, omdat de HEERE niet wil dat er iemand verloren gaat. Ook niet in Haaften. Geloof daarom Zijn troostrijk Woord en leg uw vinger maar op de beloften van God om er gelovig ‘amen’ op te zeggen. Dan bent u een gezegend mens. God met ons (Immanuël), in hoogten en diepten. Steeds weer vindt een zalig mens zijn troost uit de Bijbelwoorden. Er komt zo een glans over ons leven. We gaan vrucht dragen, Gods wil doen. We hopen een aantal zondagen stil te staan bij de Psalmen. Komende zondag zijn er gastvoorgangers. In het bijzonder zien we uit naar onze oud-predikant ds. A.C. de Kruijf. Gezegende ontmoetingen in en rondom het Woord.

 

Ten slotte – Vorige week was het een roerige week in het wereldgebeuren. Er brak oorlog uit in Noord Syrië, omdat Turkse troepen de grens zijn overgestoken. Een kluwen van macht en politiek, een wirwar van kwaad, duisternis en geweld. We denken daarbij in het bijzonder aan de Assyrische christenen die daar ook leven. Waar is de gerechtigheid? Daarom bidden we in het laatste van de dagen om de komst van Jezus en Zijn gerechtigheid. Ook werd er een synagoge in Duitsland aangevallen op de belangrijkste feestdag van het Jodendom, Grote Verzoendag. Een aanval uit de duisternis tegen het volk van God. Israël zal tot het einde der tijden aangevallen worden door de kwade  machten, om Gods oogappel te vernietigen. Daarom bidden we ook om de vervulling van die machtige belofte: HEERE, zalig Uw volk Israël in Jezus Christus. Wat zucht de wereld toch onder de gebrokenheid van de zonde! Ook in ons eigen leven kunnen we die gebrokenheid dagelijks ervaren: lichamelijk, psychisch, geestelijk. HEERE, sta ons bij. Want onze kracht wordt in zwakheid volbracht. Geest van God, zucht met ons mee met onuitsprekelijke zuchtingen, en leer ons zeggen: Abba, Vader!

 

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

 

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. A. Langeweg