Kerkbode 6 juni 2019

 

Kerkdiensten zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag)

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

18.30 uur      : ds. G. Wassinkmaat, Gameren

 

Kerkdiensten maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

 

Kerkdiensten zondag 16 juni

9.30 uur       : ds. L. Hak, IJzendoorn

18.30 uur      : ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

 

Zingen voor de dienst – Op Eerste Pinksterdag zingen we ’s morgens voor de dienst Psalm 133: 3 en ’s avonds 119: 3. Op Tweede Pinksterdag zingen we Psalm 87: 4. Op zondag 16 juni zingen we ’s morgens voor de dienst Psalm 72: 11 en ’s avonds Gebed des Heeren: 3

 

Kerkauto – Op Eerste Pinksterdag kunt u meerijden met de heer K. Rooth (tel. 592100), op Tweede Pinksterdag met de heer M. van Kerkhof (tel. 591704) en op zondag 16 juni met de heer N.E. van Bergeijk (tel. 592353).

 

Kinderoppas – De kinderoppas wordt Eerste Pinksterdag verzorgd door Daniëlle van Leeuwen en Naomi de Bruijn met als reserve Petra van Horssen, Op Tweede Pinksterdag door Renate Rooth en Job Kaashoek met als reserve Gerarda Meijer. Op 16 juni hopen Corine en Simone van Wijk op te passen.

 

Collecten – Eerste Pinksterdag: 1. Diaconie, 2. Kerk en aan de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor de Pinksterzendingscollecte. Tweede Pinksterdag: 1. Diaconie, 2. Kerk. 16 juni: 1. HGJB, 2. Kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk.

 

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor geheime gelovigen – Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven. Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Wilt u het werk van de GZB ook opdragen in uw gebed?

 

Collecte 16 juni: HGJB – De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk. Bidt u ook mee voor dit werk en voor onze jeugd?

 

Verantwoording –  De collecteopbrengst voor de diaconie op 19 mei was € 212,80 en voor de kerk € 238,50. Op 26 mei werd er voor de diaconie € 233,20 gecollecteerd en voor de kerk € 234,25. De collecte aan de avondmaalstafel op 26 mei, bestemd voor ‘De Hoop’, bracht € 258,30 op. Ds. Langeweg ontving € 10,- en € 20,- bestemd voor de kerk. Ouderling Kaashoek ontving € 20,- eveneens bestemd voor de kerk. Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Pastoraat – Dhr. D. van der Moore (Dutry van Haeftenstraat 7) moest weer worden opgenomen in de opvang van de Wittenberg. Zijn gezondheid is erg zwak. We bidden het gebed toe van de Emmaüsgangers, die bij het vallen van de avond vurig verlangden of de HEERE Jezus bij hen wilde blijven: Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. De dag verduistert, Here, blijf bij mij! Met de nabijheid van de HEERE weten we ons gedragen door de nacht van het leven. Ook denken we aan familie W. Sneep (Graskamp 19), die vorige week aan een geopend graf van een (schoon)zus stonden. Na een moeitevol leven, waarin de duisternis zo vaak bij haar binnendrong, moest het moegestreden lichaam aan de schoot van de aarde worden toevertrouwd. Waar de troost door de angsten van de hel in haar leven vaak ver weg leken (Psalm 116), kon ze toch bij tijden zingen: “Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan het geweld” (Psalm 93). Deze God is sterker dan het doodsgeweld! In Hem verwachten we de nieuwe morgen waarop de duisternis eeuwig wijkt. We condoleren hen en wensen hen de kracht en nabijheid van de HEERE toe.

 

Inzage jaarrekening kerkrentmeesters – De jaarrekening van de kerkrentmeesters over 2018 ligt tot en met 17 juni 2019 op afspraak ter inzage bij ouderling kerkrentmeester Van Leeuwen. Graag vooraf een afspraak maken (telefoon 750629 of wmleeuwen@hotmail.com

 

Uitslag examens – De spanning loopt op. Een aantal jongeren uit de gemeente verwachten binnenkort hun examenuitslag. Als gemeente bidden we met hen mee of zij geslaagd mogen zijn. Willen jullie de uitslag ook aan mij doorgeven? Ook als de uitslag tegenvalt, zodat we met jullie mee kunnen leven. Laat je maar leiden door Zijn raad (Psalm 73). Ook als je Zijn raad soms niet goed begrijpt. Zo mogen jullie ook de toekomst in, als er een vervolgopleiding wacht, of anderszins. Steeds weer biddend om Zijn raad en wijsheid.

 

Nabij u is het Woord – Pinksteren. Vijftig dagen na Pasen. Vuur en rook! Zo stond Israël op de vijftigste dag bevreesd onder aan de berg Sinaï naar boven te turen toen de HEERE neerdaalde en de Wet aan Zijn volk gaf (Exodus 19). Vuur en het geluid als van een sterke wind! Zo was het ook op de Pinksterdag in Handelingen (Handelingen 2). De Geest werd uitgestort, om de Wet in de harten te kerven. Zo loopt er een lijn van Sinaï naar Jeruzalem… We hopen in de morgendienst op Eerste Pinksterdag stil te staan bij Handelingen 2. Wat betekent Pinksteren voor ons in 2019? Vuur? Het geluid van een sterke wind? Of… U kunt zich vast voorbereiden op zondag door komende week in uw Bijbeltje streepjes te zetten in Handelingen 2 onder de volgende woorden: ‘horen’, ‘oren’ en ‘luisteren’.  Hoeveel streepjes telt u? Tweede Pinksterdag hoop ik het Woord uit Efeze 5 te bedienen. Dronkenmanstaal of Geestestaal? We gaan op zoek naar een antwoord in ons persoonlijk leven. Gezegende Pinksterdiensten, ook als er ’s avonds op Eerste Pinksterdag geen onbekende in ons midden zal voorgaan met het Pinksterwoord!

 

Ten slotte – Prachtige woorden van Calvijn (Institutie boek III, hoofdstuk 1.4) over het werk van de Heilige Geest: “De Geest is een inwendige leraar, door wiens werking de belofte van de zaligheid, die anders alleen maar de lucht of onze oren zou treffen, diep in onze harten doordringt”. De Geest steekt met het Woord tot in ons hart, om er vervolgens blijvend te wonen. Pinksteren leert ons niet alleen: God met ons (Immanuël)….maar ook God in ons. Wat een wonder, dat de Woorden niet in het kerkgebouw blijven hangen, maar inslaan in onze harten door de Geest. Woon daarom de kerkdiensten trouw bij (of als u niet kunt, luister trouw mee). Want juist zo steekt de Geest met het Woord tot in ons hart. De ‘bedezang voor predikatie’ achter de psalmen bezingt dat zo mooi:

O God, die onze Vader zijt;
Die t' allen tijd,
Ons Uwe tegenwoordigheid,
In Christus, wilt betonen,
Wanneer men, in Uw naam vergaard,
Uw Woord verklaart;
Zie ons nu saâm daartoe bereid;
Uw Geest koom' bij ons wonen;
Ontsluit des dienaars hart en mond;
Wil hem en ons verlichten,
Opdat hij, uit Uw heilverbond,
Zichzelf en ons moog' stichten,
En wij, op Uwe leer gegrond,
Ons leven daarnaar richten.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. Langeweg