Kerkbode 18 oktober 2018 (nr. 3)

 

Kerkdiensten zondag 21 oktober

9.30 uur        : Prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

18.30 uur      : Ds. A.C. de Kruijf, Rijssen

 

Zingen voor de dienst - ’s Morgens zingen we voor de dienst Psalm 136:3 en ’s avonds Psalm 96:1.

 

Kerkauto – A.s. zondag kunt u meerijden met de heer K. Rooth (tel. 592100).

 

Kinderoppas – Petra van Horssen en Naomi de Bruijn hopen op onze kleine kinderen te passen, met als reserve Geralda Huijsen

 

Collecten – 1. Project 1027: buitenlands diaconaat, 2. Kerk. Van harte bij u aanbevolen evenals de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk.

 

Collecte Project 1027: Buitenlands diaconaat De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1.600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze collecte ondersteunt u dit vernieuwende project!

 

Verantwoording – Op 7 oktober was de collecteopbrengst voor de Messiasbelijdende Joden € 327,25 en voor de kerk € 168,64 en op 14 oktober voor de kerk € 222,20. De collecte voor de noodhulp op Sulawesi kende de mooie opbrengst van € 914,50, inclusief een gift van € 20,- via ouderling Kaashoek, die door de diaconie is aangevuld naar € 1.250,-. Diaken De Vreede ontving op bezoek een gift van € 50,- voor de kerk. Wij zeggen u, na de Heere, hartelijk dank voor uw gaven.

 

Pastoraat – Mevrouw E. Vos-van Noord (Bernhardstraat 6) mocht afgelopen donderdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We zijn samen met haar dankbaar dat de Heere haar gespaard heeft en het weer beter mag gaan met haar. De afgelopen week zijn er ook zorgen gekomen bij mevrouw A. van der Moore-van Herreveld (de Wittenberg). Inmiddels mag het gelukkig weer wat beter gaan al blijft de gezondheid broos. We dragen haar, samen met haar man en allen die hen lief en dierbaar zijn, op aan de Heere en bidden of Hij hen nabij wil zijn en kracht wil geven. Dat wensen wij ook alle andere zieken, beproefden en bedroefden uit onze gemeente toe.

 

Meeleven – We leven mee met Dirk Blom, zijn vriendin Laura Bioch en de rest van de familie na het overlijden van zijn oma afgelopen maandag 15 oktober. Hoewel oma al lange tijd ziek was en haar gezondheid de laatste week sneller achteruit ging kwam haar overlijden toch onverwacht snel. We condoleren hen van harte, wensen hen sterkte en bidden hen Gods nabijheid en kracht toe om dit alles te dragen. Hij alleen is het die werkelijk troost kan geven in dit verlies, bij Hem kloppen we nooit tevergeefs aan om hulp en bijstand.

 

BeroepingswerkBij het uitkomen van deze Kerkbode is de stemmingsvergadering geweest. We hopen dat de opkomst goed was en de vergadering op de juiste wijze verlopen is zodat we ook hierin ons gemeente-zijn vormgegeven hebben. Nadere informatie volgt in de volgende Kerkbode. Wij vragen u om voorbede over de uitslag en het vervolg van het beroepingswerk. Ook hierbij geldt “Heer, ai maak mij (ons) Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend.”

 

Koffiedrinken na de dienstZondag 21 oktober is er koffiedrinken na de dienst. Hierbij willen we jong en oud uitnodigen om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas fris, bij te praten met elkaar of na te praten over de dienst. Van harte welkom in ‘de Hoeve’.

 

Opbrengst slaatjesactie – De slaatjesactie van afgelopen vrijdag 12 oktober heeft het mooie bedrag van € 1.315,- opgebracht voor de kerk. Onze hartelijke dank gaat uit naar de commissie van de slaatjesactie voor de organisatie, de hulp bij het klaarmaken en de verkopers. En natuurlijk naar de kopers maar die kregen er ook iets lekkers voor terug!

 

Werkgroep Roemenië – De komende week hopen een vijftal gemeenteleden af te reizen naar Satu Nou om de gemeente en de familie Zöld te ontmoeten en te klussen in de pastorie. We wensen hen een goede reis, een fijne ontmoeting en veel succes bij het werk wat gedaan moet worden. Bovenal bidden wij hen Gods nabijheid toe op de reis en een behouden thuiskomst. We denken ook aan de gemeente van Satu Nou en dominee en familie Zöld in hun omstandigheden en bidden of de Heere hen nabij wil zijn en Zijn zegen wil schenken op de arbeid die hier verricht mag worden.

 

'Voor elkaar' - Hulp nodig? Bel of mail ‘Vrijwillige Thuishulp Voor Elkaar’: 06-36569984 (Nella), 06-21521135 (Mijndert) of thuishulphaaften@gmail.com. Zie ook de website: www.thuishulphaaftenhellouw.nl

 

Ten slotte Door problemen met zijn stem moest Ds. Van ’t Hof de preekbeurt van zondagavond teruggeven en was proponent Langeweg bereid in Haaften voor te gaan. Voor ons als gemeente een mooie gelegenheid hem nog een keer te horen voor de stemmingsvergadering. Hij mocht een indringende maar mooie preek houden over de wijze en dwaze meisjes. De wijze meisjes hadden olie voor de lampen bij zich en mochten met de Bruidegom ingaan in tegenstelling tot de dwaze meisjes die geen olie hadden. Beiden waren moe en gingen slapen maar alleen de wijze meisjes waren voorbereid op de komst van de Bruidegom. We mochten horen dat de Heere Jezus Zelf zegt dat wie Zijn woorden hoort en deze doet olie in zijn of haar kruik heeft. Op die manier kunnen we onze lamp brandend houden als Hij komt. Zit er al olie in uw en jouw kruik om ook het licht te laten schijnen als Hij komt?

De wijze en de dwaze maagden,
wie kent niet hun verhaal?
Het is zelfs wereldwijd te lezen
in welhaast elke vreemde taal.
We kunnen al de bijbelzinnen,
die over deez' tragiek bestaan,
vol ijver met elkaar bepreken
en dan gewoon weer verdergaan.

Maar beter is het te bedenken:
Waar staan wij als de Heiland komt,
is onze lamp gevuld of ledig
en daardoor onze roep verstomd?
Zijn wij Hem allen trouw gebleven,
verwachtend de verheven dag,
waarop wij Hem vol vreugd ontmoeten,
ons oog Hem blij aanschouwen mag?

 

Laat ons slechts als de wijzen wachten
en werkend in Zijn wijngaard staan,
zodat Hij niet tot ons zal spreken:
Gij dwaas, u kunt niet met Mij gaan!
Als wij Hem metterdaad belijden,
bezielend, troostend als Zijn kind,
dan zal de dag voor ons verschijnen
dat Hij ons zeker wakend vindt!

Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.