Kerkbode 13 december 2018

 

Kerkdiensten zondag 16 december

9.30 uur        : Ds. G. Mulder, Kootwijk

18.30 uur      : Ds. A.C. de Kruijf, Rijssen

 

Zingen voor de dienst We zingen a.s. zondag we ’s morgens voor de dienst de Lofzang van Zacharias:5 en ’s avonds Psalm 111:5.

 

Kerkauto – A.s. zondag kunt u meerijden met de heer N.E. van Bergeijk (tel. 592353).

 

Kinderoppas – Janneke van der Neut en Thomas Dekker hopen a.s. zondag op onze kleine kinderen te passen, met als reserve Jessica Aperloo.

 

Collecten –1. Diaconie, 2. Kerk. Aan de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor de Kerstviering van de Zondagsschool. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk bevelen wij de collecten van harte bij u aan.

 

Collecte Kerstviering – Het afgelopen jaar mochten de kinderen van onze gemeente weer horen van God, de Heere Jezus en de Heilige Geest. Op een voor hun vertrouwde manier kregen ze te horen hoe ook zij bij Gods Koninkrijk kunnen en mogen horen. Met Kerstfeest krijgen de kinderen allemaal een boek als aandenken aan het afgelopen jaar, uw bijdrage hiervoor wordt a.s. zondag gevraagd bij de uitgang. Wij danken de leiding voor hun inspanningen en bidden hen Gods wijsheid toe bij alles wat ze hierin mogen betekenen voor onze en Gods gemeente.

 

Verantwoording – Op 2 december was de collecteopbrengst voor het restauratiefonds € 199,40 en voor de kerk € 187,25 en op 9 december voor de diaconie € 188,35 en voor de kerk € 195,25. De collecte aan de Avondmaalstafel bestemd voor de stichting Gevangenenzorg bracht € 207,70 op. De zendingsbussen hebben over de maand november € 370,60 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

 

Pastoraat – De heer B. van Noord (Koningsstraat 4) is afgelopen week verhuisd naar  ‘De Wittenberg’, kamer 109. Wij bidden of de Heere met hem mee wil gaan en hem wil ondersteunen op de verdere levensweg. Ook denken we aan zijn vrouw waarvoor de situatie nu veranderd is en bidden ook haar Gods zegen toe. De heer F. Teerlink (Pauwenkamp 52) wordt na een korte ziekenhuisopname tijdelijk verpleegd in ‘De Wittenberg’, locatie Kempkeshof, kamer 17 Magnolia. We dragen hem op aan de Heere en vragen Hem om de heer Teerlink nabij te zijn tijdens zijn verblijf en of Hij hem herstel wil geven. Verder denken we aan de verschillende gemeenteleden die de komende week een behandeling of onderzoek moeten ondergaan. We vragen of de Heere de handen van de doktoren en de middelen wil zegenen die ingezet worden.

 

OverlijdenZondagmorgen 9 december is thuis, in de leeftijd van 77 jaar, overleden de heer Andries Wigmans. Hij was ruim 15 jaar weduwnaar van mevrouw Dirkje Wigmans- Overheul. Zeer onverwacht kwam er ineens een einde aan zijn leven. Het leven van Andries werd gekenmerkt door zorgen, verdriet, moeite, veel pijn en het gemis van zijn vrouw. Tussen die kenmerken door was er af en toe ook vreugde. Hij had aardigheid in het houden van duiven en later ook andere vogels. Op de rouwkaart staat daarom een duif afgebeeld. Boven de rouwkaart staat “De Heer is mijn herder”, in Psalm 23 berijmd, kunnen we troost vinden vooral in een moeitevol leven. De God des heils wil mij ten herder wezen, en verder: Gij blijft bij mij in tegenspoeden. Dat wist Andries ook. Net als Job had hij veel tegenspoeden, maar hoopte en bad om Zijn steun en verlossing.

Ons medeleven gaat uit naar de kinderen en (achter)kleinkinderen. Tevens naar zijn (schoon)zus en broer en verdere familie. We wensen hen allen de troostende nabijheid van de Heere toe. In onze gemeente ging Andries in stilte zijn weg, hij kwam graag onder de verkondiging van het Woord, achterin zat hij dan op zijn “eigen” plaats. Hij was blij, dat we weer een nieuwe dominee kregen en leefde daarin mee. We missen in hem een trouw gemeentelid. U krijgt de gelegenheid om de familie Wigmans te condoleren op donderdagavond 13 december van 19.00 uur tot 20.00 uur in ‘de Hoeve’ en vrijdag na de begrafenis. Vrijdagmorgen zal de begrafenis plaatsvinden, na een rouwdienst vanuit ‘de Hoeve’. Aanvangstijd van de dienst is 10.30 uur (gelieve 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn). De dienst wordt geleid door proponent J.A. de Kruijf. Gemeente, dit is het eerste overlijden in het nieuwe kerkelijk jaar. Het jaar dat begint met Advent,  dat is verwachting en uitzien naar de (weder)komst van de Zaligmaker. Staan wij zo in het leven dat we Hem verwachten? of laten de “w” nog weg en is het dat we Hem nog verachten? Komt dan tot Hem, die het Leven geeft, dwars door de dood heen.

 

Kerstfeest zondagsschool – Zaterdag 22 december is de viering van het Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool in ‘de Hoeve’. De inloop is vanaf 17.30 uur, we beginnen met koffie, thee of fris. De kinderen krijgen dan een krentenbol en voor de ouders en andere belangstellenden (broers, zussen, opa’s en oma’s, etc.) is er ook wat lekkers. We beginnen om 18.00 uur. We hopen u en jou daar te ontmoeten en hopen op een gezegende Kerstfeestviering! De Kerstfeestviering wordt ook uitgezonden via de kerkradio, dus ook thuis kunt u genieten van de kinderstemmen.

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de schriften" – Op 18 december hopen we weer verder te gaan met de Timotheüs Bijbelstudie uit "De Hervormde Vaan" nr. 7/8 (juli/augustus). Centraal staat deze avond 1 Timotheüs 3: 1-16. Alle mannen vanuit onze gemeente zijn van harte welkom en we hopen weer op een gezegende avond. Tot 18 december om 20.00 uur in ‘de Hoeve’.

 

Ten slotte Afgelopen zondag mochten we aan het eind van de Avondmaalsviering de welbekende woorden horen “Hij heeft ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven”. Mag u al geloven en weten dat u ook één van die ‘allen’ bent waarover in deze tekst gesproken wordt? Of u nu afgelopen zondag Avondmaalsganger was of niet, dat is het ene en het enige wat we nodig hebben. Dat de Heere Zijn Zoon overgegeven heeft mogen we ook deze weken van Advent gedenken, Hij kwam naar deze wereld om de zonden te dragen voor iedereen die in Hem gelooft. Onderstaand een gedicht getiteld ‘Adventsboodschap’ van Nel Benschop wat hier heel mooi bij aansluit:

 

Zó lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon
Gegeven heeft voor zondaars, in ruil voor smaad en hoon;
Gegeven heeft voor mensen van ach, zo klein formaat,
Voor mensen in paleizen, voor mensen van de straat,
Voor doodgewone mensen van honderd in een rij;
zó lief had God de wereld – zo lief had Hij ook mij.

 

Zó lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft
Voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd.
Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis,
mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis.
Omdat Hij wilde lijden ben ik getroost en blij;
Zó lief had God de wereld – zo lief had Hij ook mij.

 

Zó lief had God de wereld, dat Hij Zijn heerlijk licht
met grote stralenbundels op onze harten richt.
Zijn ster wil elk geleiden die luistert naar Zijn stem,
Hij voert hem naar de vreugde van ’t Kind in Bethlehem
En ied’re dag ontvangt u van God een schone lei.
Zó lief heeft Hij de wereld – ja, u en ons en mij!

 

Wij wensen u en jou gezegende diensten toe. Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.