Kerkbode 14 februari 2019

 

Kerkdiensten zondag 17 februari

9.30 uur       : Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos (Viering Heilig Avondmaal)

18.30 uur      : Prop. C.B. Westerink, Rotterdam (Dankzegging Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst We zingen a.s. zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 80:11 en ’s avonds Psalm 118:1.

 

Kerkauto – A.s. zondag kunt u meerijden met de heer M. van Kerkhof (591704).

 

Kinderoppas – Petra van Horssen en Inge de Ron hopen a.s. zondag op onze kleine kinderen te passen, met als reserve Job Kaashoek.

 

Collecten –1. Diaconie, 2. Kerk. De collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor Stichting Siriz. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk bevelen wij de collecten van harte bij u aan.

 

Avondmaalscollecte SirizSiriz , voortgekomen uit de VBOK, wil perspectief bieden bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna. Door middel van voorlichting onder jongeren willen zij het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen zij hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.

 

Pastoraat – De heer W. Both (Goudensteinstraat 10) is afgelopen woensdag 6 februari geopereerd. Op het moment van schrijven verblijft hij nog in het ziekenhuis. Vooral het wachten op de uitslag valt hem en zijn vrouw zwaar. We bidden hem, en de zijnen, Gods onmisbare zegen en bijstand toe. Youri de Ron (Adriaanstraat 6) mocht woensdag 6 februari weer thuis komen uit het ziekenhuis. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Youri, we hopen dat je snel mag herstellen en weer jouw dagelijkse dingen kunt gaan doen en wensen je hierbij de hulp van de Heere toe. We denken aan de zieken thuis en aan hen die onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan of op een operatie wachten. We dragen allen die een gemis ervaren, of met geestelijke of lichamelijke zorg omgeven zijn, voor zichzelf of geliefden om hen heen, op aan de troon van Gods genade. We wensen u, samen met de psalmdichter, toe dat u een schuilplaats mag hebben bij onze Hemelse Vader.

Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.

 

Meeleven – In de afgelopen week is een zwager van mevrouw A. Wiggelinkhuijsen-Groenenberg overleden, de heer W. de Ruiter uit Deil. Hij was een oom van de familie Wiggelinkhuijsen-Kerkhoff en familie Slingerland-Wiggelinkhuijsen. Ongetwijfeld heeft dit overlijden de gedachten doen vermenigvuldigen, omdat er sinds de verkeringstijd een speciale band met hem was. Wij condoleren hen met dit verlies en wensen hen sterkte toe van de Heere die een Toevlucht wil zijn in het verdriet.

 

Overschrijving – De familie De Wit (Buitenweg 16) is op hun verzoek overgeschreven naar de Hervormde gemeente van Hellouw. Wij danken hen voor wat ze voor onze gemeente betekend hebben en wensen hen Gods rijke zegen toe binnen deze gemeente en op hun verdere levensweg.

 

Vrouwenkring ‘Dorcas’ –  Op dinsdag 19 februari is weer onze kringavond. Deze avond is ook de ledenvergadering. Hiervoor heeft u schriftelijk een uitnodiging ontvangen. Na de pauze willen we de Bijbelstudie 9 (februari 2019): Beschamend voorbeeld van de Rechabieten, bespreken. Er is inloop vanaf 19.45 en we beginnen om 20.00 uur in De Hoeve.

 

Grote eindschoonmaak pastorie – Wie komt ons op 15 februari van 8.30 tot 14.30 uur helpen met het schoonmaken van de pastorie? Mocht je oppas nodig hebben, laat het weten, dat kunnen we namelijk regelen. Voor de inwendige mens wordt gezorgd! Neem zelf je emmer en schoonmaakdoeken mee. Graag opgeven bij Hendriët Dekker (06-30142927).

 

'Voor elkaar' - Hulp nodig? Bel of mail ‘Vrijwillige Thuishulp Voor Elkaar’: 06-36569984 (Nella), 06-21521135 (Mijndert) of thuishulphaaften@gmail.com. Zie ook de website: www.thuishulphaaftenhellouw.nl

 

Ten slotte Afgelopen zondagavond mochten we horen dat de hoofdman zich niet waardig genoeg vond om naar de Heere Jezus toe te komen. Hij bleef op afstand ondanks zijn grote geloof, maar durfde niet tot Jezus te gaan. Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal in onze gemeente. Hierbij zou het zomaar kunnen zijn, dat we ons niet waardig genoeg vinden om te komen tot de tafel. Of, als we nog geen belijdenis gedaan hebben, Zijn Naam te belijden als onze enige Hulp en Zaligmaker. Ook dan mogen we naar de hoofdman luisteren, die tot Jezus zei: “Spreek slechts één woord”. En in dit geval zegt Jezus tot ons: ”Kom!”. Dan mogen we weten dat Hij ons genade, geloof en kracht wil schenken en versterken in de tekenen van brood en wijn.

 

Met brood en wijn hebt Gij gezegend,
Uw liefdewoord mijn ziel tot spijs.
Waarmede U mij hebt bejegend,
mij van Uw liefde en trouw ’t bewijs.
In taal en teken toont Gij mij,
hoe Gij mij zijn wilt steeds nabij.

 

Het brood, Uw lichaam mij gegeven,
de wijn, Uw bloed voor mij gevloeid. 
Wil aan mij schenken weer het leven,
heeft van mijn zonden mij ontboeit.
Gij hebt mij van de schuld bevrijdt,
die van de eeuwigheid mij scheidt.

 

Ik mag in brood en wijn gedenken,
het offer dat U voor mij bracht.
Gij zult mij noden en mij wenken,
naar ’t heil, de toekomst die mij wacht.
Die Gij mij liefderijk bereidt,
aan ’t einde van mijn aardse strijd.

 

Wij wensen u en jou een gezegende Avondmaalszondag toe. Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.