Kerkbode 18 april 2019

 

Kerkdiensten Goede Vrijdag 19 april

19.30 uur      : ds. A. Langeweg

 

Kerkdiensten Eerste Paasdag zondag 21 april

9.30 uur       : prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas (Openbare geloofsbelijdenis)

18.30 uur      : ds. J.C. Schuurman, Capelle aan de IJssel

 

Kerkdiensten Tweede Paasdag 22 april

9.30 uur       : Paaszangdienst

 

Kerkdiensten zondag 28 april

9.30 uur       : ds. J. de Jong, Nijkerk

18.30 uur      : ds. H. Roseboom, Kesteren

 

Zingen voor de dienst Op Goede Vrijdag zingen we voor de dienst Psalm 22: 1.

We zingen a.s. zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 22: 16 en ’s avonds Psalm 23: 1. Op Tweede Paasdag hebben is er een liturgie van de paaszangdienst. Op zondag 28 april zingen we ’s morgens voor de dienst Psalm 21: 5 en ’s avonds Psalm 24: 3.

 

Kerkauto – A.s. zondag kunt u meerijden met de heer G. Miciek (591835), op Tweede Paasdag met mevrouw A. Sneep (591946) en op 28 april de heer K. Rooth (592100)

 

Kinderoppas – Annemieke IJmker en Jessica Aperloo hopen a.s. zondag op onze kleine kinderen te passen, met als reserve Janneke van der Neut. Tijdens de paaszangdienst op Tweede Paasdag hopen Janne de Kock en Thomas Dekker op te passen, met Dorienke Wiggelinkhuijsen als reserve. Sjanine Macleane en Job Kaashoek hopen dit op 28 april te doen, met Arina Slingerland als reserve.

 

Collecten – Zondag 21 april: 1. Studiefonds Gereformeerde Bond, 2. Kerk. De collecte tijdens de paaszangdienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Zondag 28 april: 1. Diaconie, 2. Kerk. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk bevelen wij de collecten van harte bij u aan.

 

Collecte Studiefonds – Uit het Studiefonds van de Gereformeerde Bond worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Door deze collecte kunnen we onze bijdrage leveren voor de uitbreiding van het evangelie van Jezus Christus en de uitbouw van Gods Koninkrijk.

 

Verantwoording –  De collecteopbrengst voor het restauratiefonds op 7 april was € 211,20 en voor de kerk € 211,20 . Op 14 april werd er voor de diaconie € 194,96 gecollecteerd en voor de kerk € 204,55. Hartelijk dank voor uw gaven. Afgelopen weken ontving ds. Langeweg een aantal giften namelijk € 20,- € 15,- en € 10,- voor de kerk en € 10,- voor het jeugdwerk. Hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Kerkradioluisteraars – We zeggen de kerkradioluisteraars hartelijk dank voor hun bijdrage in het eerste kwartaal van 2019. Het mooie bedrag van € 250,00 mocht worden opgehaald.

 

Pastoraat – Diana Bambacht (Nicolaes van der Pijlstraat 3, 4175CT) moet binnenkort weer nieuwe onderzoeken ondergaan. We bidden haar de hulp van Jakobs God toe: “Welzalig is hij/zij die de God van Jakob tot een hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE”. Mevr. J.C. van Os – Verhoeks (Dutry van Haeftenstraat 26, 4175EL) heeft een aantal weken geleden een zware hartoperatie gehad. Ze verblijft ter revalidatie nu in Het Gasthuis te Gorinchem. Heel langzaam mag het wat beter gaan, hoewel haar gezondheid nog erg kwetsbaar is. We bidden haar de kracht en sterkte van de HEERE toe: “Welzalig zij, die al haar kracht, en hulp alleen van U verwacht”.

 

Terugblik preekbespreking – Afgelopen zondagmorgen mochten we met een groot deel van de gemeente preekbespreking hebben. De verloochening van Petrus riep bij velen herkenning op. Hoe we met mond en hart en in handel en wandel zo snel de HEERE onze rug toekeren. Met elkaar mochten we versterking zoeken in het Woord: “Ik heb voor u geleden en gebeden”. Bedankt voor uw opkomst, betrokkenheid en openheid!

 

Openbare geloofsbelijdenis – In de morgendienst op eerste Paasdag zullen zeven jongeren uit de gemeente belijdenis van het geloof afleggen. Een groot en spannend moment. De drempel wordt des te hoger als we zien op onszelf. De preek van afgelopen zondag mag een bemoediging zijn. Petrus had geloof in zichzelf, en zonk weg. Maar de Woorden van Jezus werden eeuwige grond onder Petrus’ voeten: “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt”. We bidden jullie dit grondeloze vertrouwen in de Woorden van Jezus toe op weg naar zondag, en vooral ook daarna. Om staande te blijven in de verzoekingen. Want de satan zift als de tarwe, om je handel en wandel, leer en leven onheilig te laten zijn. Het Woord is nabij jullie. Hoor en jullie ziel zal leven! Gemeente, zult u deze jongeren in uw gebed opdragen?

 

Paaszangdienst – Op Tweede Paasdag is traditiegetrouw de Paaszangdienst. Dit jaar is het thema: In memoriam. Naast samenzang zal het koor Rejoice diverse liederen voor ons zingen en verleent een aantal gemeenteleden medewerking aan deze dienst. De meditatie zal verzorgd worden door onze eigen predikant. We hopen u te ontmoeten om zo samen God de glorie te brengen. De jeugdcommissie

 

Paassamenzang in De Wittenberg –  Op zondagmorgen 21 april 2019 is er paasliederen zingen in De Wittenberg. Anja de Bruin-Bok zal met haar dwarsfluit begeleiden. Graag om 7.50 uur aanwezig zijn. Na het zingen is er gezellig wat napraten onder het genot van koffie of thee. Er wordt rekening gehouden met kerkdiensten. De bewoners kijken hier erg naar uit. U komt toch ook?

 

Zingen Wilhelmus – Onze koning Willem-Alexander hoopt op 27 april zijn verjaardag te vieren. Wij willen hem hiermee van harte feliciteren en hem Gods zegen wensen in het nieuwe levensjaar en bij de taken die hij verricht in ons aardse koninkrijk. In verband hiermee zingen we op zondag 28 april de twee bekende coupletten, 1 en 6, van ons Wilhelmus.

 

Verjaardagen 80+ - De komende maand hopen de onderstaande gemeenteleden 80 jaar of ouder te worden. De Heere heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken. Aan Hem alle eer, ook bij het klimmen van de jaren.

-      2 mei: Dhr. W. Sloots, Hagedelstraat 16, 83 jaar

-      6 mei: Mevr. I.J. Baars-van den Berg, Waalbandijk 48, 80 jaar

-      17 mei: Mevr. C. Sterrenberg- van de Werken, Bernhardstraat 4, 91 jaar

Wij willen u namens de gemeente van harte feliciteren met uw verjaardag en wensen u Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.

 

Volleybaltoernooi 2019, save the date – Op vrijdagavond 17 mei wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden op het voetbalveld in Hellouw. Reserveren jullie deze datum alvast in je agenda? Groetjes 3xH Team

 

Polderbar – Vrijdag 26 april is het weer zover: een nieuwe avond van de Polderbar! Deze keer willen we gaan karten, dus als je mee wilt, geef je dan voor woensdag 24 april op via de groepsapp of jouw contactpersoon. De contactpersoon voor Haaften is Dylan Bok (0618325118). De kosten voor de avond zijn € 25,-(2 keer 15 minuten karten). We verzamelen om half 8 bij de Burcht van Haeften. LET OP! De Polderbar is vanaf nu 17+. Ben nog je nog geen 17? Niet getreurd. Er is een 3xH+. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Marieke de Bruijn.

 

Nabij u is het Woord – De stille week is aangebroken. We gaan op weg naar Goede Vrijdag. Dan mag in de verkondiging het kruis hoog worden opgericht te midden van de gemeente. Lukas vermeldt drie kruiswoorden van Jezus. In de dienst van Goede Vrijdag zullen we stil staan bij het eerste kruiswoord van Lukas: “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23: 34). Met deze kruiswoorden in de rug gaan we dan op weg richting Pasen waar Hij dood, doem en duivel eeuwig overwint! Zo mag het kruis in het licht van Pasen staan, en klonk het ook afgelopen zondag: “En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u”. Als Hij ook komende dagen door het geloof in ons midden staat, in de gemeente en in uw persoonlijk leven, breekt het nieuwe leven door en mogen we met Hem triomferen. We wensen u gezegende diensten toe, ook met de gastvoorgangers.

 

Ten slotte Luther schrijft over het leven van het kruis de volgende woorden: “God kan alleen in kruis en lijden gevonden worden. Daarom noemen de vrienden van het kruis het kruis goed en de werken slecht. Want door het kruis worden de werken afgebroken en wordt Adam, die door de werken veeleer opgebouwd wordt, gekruisigd”. Wat is het een wonder, als we zo van het kruis van Christus mogen leven, dat onze ‘ik’ gekruisigd wordt, en Christus in ons leeft.

 

Zo tot uw offerplaats gekomen
hebt Gij met goddelijk geduld
de zware last op U genomen,
de toorn van God om onze schuld.

O Lam van God, door God gezonden,

o offer dat de HEER’ behaagt,

wij bidden: Maak ons rein van zonden,

Gij, die der wereld zonden draagt

 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. Langeweg