Kerkbode 25 mei 2023

 

KERKDIENSTEN

Zondag 28 mei 2023, Eerste Pinksterdag

  9.30 uur: ds. A. Langeweg

18.30 uur: prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

 

Maandag 29 mei 2023, Tweede Pinksterdag

  9.30 uur: ds. A. Langeweg

 

Zondag 4 juni 2023

  9.30 uur: ds. L. Hak, IJzendoorn

18.30 uur: ds. M.A. Kuit, Wijk

 

Zingen voor de dienst – Op Eerste Pinksterdag (28 mei) zingen we ’s morgens voor de dienst Psalm 105: 1 en ‘s avonds Psalm 133: 3. Op Tweede Pinksterdag (29 mei) zingen we Psalm 78: 1. Op zondag 4 juni is de voorzang ’s morgens Psalm 42: 5 en ’s avonds Psalm 79: 7.

 

Collecten – Eerste Pinksterdag (28 mei): 1. Diaconie, 2. Kerk. Aan de uitgang wordt uw bijdrage voor de Pinksterzendingscollecte gevraagd. Tweede Pinksterdag (29 mei): 1  Diaconie, 2. Kerk. Zondag 4 juni: 1. Restauratiefonds, 2, Kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk.

 

Pinkstercollecte – Op Eerste Pinksterdag is de uitgangscollecte bestemd voor Albanië. Meer informatie over deze collecte vindt u onder het Algemeen Kerknieuws.

 

Verantwoording – Op 14 mei was de collecteopbrengst voor de diaconie € 288,80 en voor de kerk € 311,65. De collecte op Hemelvaartsdag (18 mei) voor de diaconie bracht € 169,75 op en die voor de kerk € 178,25. Op 21 mei was de opbrengst van de collecte voor de zondagsscholenbond € 517,70 op en voor de kerk € 475,85. Tevens ontvingen we drie giften voor het verjaringsfonds met een totaalbedrag van € 57,40. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdragen!

 

Kinderoppas – Op Eerste Pinksterdag (28 mei) passen Daniëlle van Leeuwen, Vera en Lenneke op de kleine kinderen van onze gemeente in De Hoeve. Tweede Pinksterdag (29 mei) staan Anke, Mara en Tirzah op het rooster om dit te doen. Op zondag 4 juni hopen Annette, Willerie en Debora dit te doen. Veel oppasplezier gewenst!

 

Geboortebericht – Jaap en Marinda Schouten (Bergstraat 102, 4141 BZ Leerdam) werden op 21 mei verblijd met de geboorte van een dochter. Haar naam is Salomé. Haar doopnaam is: Maria Josina. Moeder en kind maken het goed. We loven de Schepper van het heelal, die omzag naar familie Schouten. Hij spaarde leven, Hij schonk leven. In het verborgene geweven, mogen ze het nu op hun armen dragen. Psalm 100 zingt: “De HEER is God; erkent dat Hij, ons heeft gemaakt (en geenszins wij), tot schapen die Hij voedt en weidt.” We feliciteren hen hartelijk met de geboorte van de kleine meid, en wensen hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van Gods Woord, zodat Salomé leert dat God alle lof toekomt.

 

Kerkenraadsvergadering – De kerkenraad hoopt op woensdag 7 juni weer te vergaderen. Mogen wij u vragen deze vergadering en het werk van uw kerkenraad op te dragen in uw persoonlijk gebed?

 

Afscheidsavond en -geschenk – Zoals al eerder aan u gemeld is op 28 juni de afscheidsavond van dominee en familie Langeweg. Als kerkelijke gemeente willen we ons scheidend predikantsgezin niet zonder passend geschenk laten gaan. We willen hen graag van iets waardevols voorzien om mee te nemen op hun verdere reis en als aandenken aan onze gemeente. Wellicht had u in gedachten zelf iets bij het afscheid te schenken. Het lijkt de kerkenraad een goed idee om de bijdragen te bundelen zodat we hen een gezamenlijk cadeau kunnen meegeven. Daarom staat er vanaf aanstaande zondag een bus achterin de kerk waarin u uw bijdrage voor een cadeau kunt doen. U kunt deze ook overmaken op bankrekening van de kerkrentmeesters NL90 RABO 0324 1017 08 o.v.v. ‘Gift afscheidscadeau familie Langeweg’. Doet u met ons mee?

 

Schoonmaak kerk – Vorige week is door een groep gemeenteleden het kerkgebouw grondig onder handen genomen en is een grote schoonmaakbeurt uitgevoerd. Het resultaat mag er zijn. Vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor uw belangeloze inzet.

De kerkrentmeesters.

 

Nabij u is het Woord – Het water in het doopvont werd afgelopen zondag uitgestort over twee kinderen van de gemeente. Als reine waterbeken. Daar ging het in de preek ook over. Leviticus 12. Over reinheidswetten bij bloedvloeiing. Je hebt bloed en bloed in Leviticus. Je hebt ‘afgestorven bloed’. Daar is het leven uit. Het vloeit af. Leviticus verwijst naar de geboorte en naar de maandelijkse cyclus. Dit beeldt uit dat we de dood in ons omdragen. Omdat God de God van het leven is, en de dood haat, mag een onreine beslist niet voor Zijn aangezicht naderen. Afgelopen zondag hoorden we hoe deze schaduw van de dood over ieder mens ligt. We zijn onreine mensen. Hoe kunnen we zo ooit voor Gods aangezicht verschijnen? Dat gaat niet… Hoe we rein kunnen worden? Dat drukt de doop uit. Het water wijst heen naar de zeeën van bloed van Christus. Levend bloed! Vergoten op Golgotha! Dat bloed reinigt ons van alle zonden. Maar dan? We hoorden zondag dat reiniging door Zijn bloed niet het doel is, maar het middel is om voor God te leven. Dan begint het pas, het nieuwe leven. Dan begint ons leven pas als een brandoffer te geuren voor God. We willen Hem liefhebben in handel en wandel. Zalig zijn de reinen van hart…! We eindigden de preek met een klein woordje. Om mee te dragen. Om te koesteren. Totdat… Wat een woord in Leviticus 12. Onrein, totdat! Na veertig dagen (of tweemaal veertig dagen bij de geboorte van een meisje), is de onreinheid opgeheven. Dan mag de dankbare moeder weer naderen met een brandoffer en reinigingsoffer voor Gods aangezicht. Deze symboliek is zo diep. Totdat! Zo is de God van Israël. Hij stelt een grens. De maat is vol. Het is genoeg. Genoeg is genoeg. De onreinheid heeft niet het laatste woord in Leviticus, maar de reinheid. Het is Jezus die aan de kruispaal paal en perk heeft gesteld aan de dood en zonde, ja aan al onze onreinheid. In Hem zullen we rein zijn… Genoeg is genoeg. Komend weekend is het Pinksteren. Met kerst tekenen we een kribbe. Met Goede Vrijdag een kruis. Met Pasen een open graf. Wat zou u tekenen met Pinksteren….? Gezegende diensten. Vergeet niet te bidden om Gods Geest, zodat het niet gemoedelijk en rustig toegaat, maar flink onstuimig mag worden in de kerk aan de Waal, omdat Gods Geest een greep doet naar ons hart.

 

Ten slotte – Het is een onbekend maar onthullend boek over de Heilige Geest (onder redactie van Prof. Bavinck). Ik kwam het een aantal jaar geleden op het spoor. Ieder jaar put ik er weer uit om het veelkleurige en allesomvattende werk van de Geest in al haar mysterie steeds meer te mogen ontdekken. Ook dit jaar sloeg ik het weer open. Ik bleef haken bij woorden van dr. C. Bouma, over Handelingen 2. Deze woorden bleven resoneren. Ik geef ze u graag door, om eens een aantal keer rustig te lezen en herlezen, er op door te denken en toe te passen in uw eigen omgang met het Woord: “De Bijbel is opengelegd – de hele Bijbel; dát is op de Pinksterdag in het helderste licht gezet. God heeft Zijn kerk in haar aangevangen strijd om de wereld de hele Bijbel meegegeven en legt die altijddurend aan de wereld voor. Op die merkwaardige dag in Jeruzalem stond de Schrift-ontvangende gemeente van God als het ware op de grens van twee werelden. Ze bezat het Oudtestamentische Woord, verder niets. Het Nieuwtestamentische was beloofd en wachtte op de komst van de Heilige Geest, Die terstond op de Pinksterdag in Jeruzalem Zijn arbeid aangevangen heeft. En toen, op de dag zelf, die de Schriftwording van de Nieuwtestamentische openbaring beginnen zag, toen heeft de kerk door drijving van de Geest van de Heere zich niet voorgoed van het Oude Testament afgekeerd en het niet voorgoed dichtgedaan, omdat nu de nieuwe dag aangebroken was. Juist andersom, toen heeft de Geest van Pinksteren het Oude voor de kerk en wereld opengelegd en de apostelen voor het tot stand komen en het schrijven en het openleggen van het Nieuwe bekwaamd.”

 

Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van Zijn gunst;
Het speeltuig moet dien toon vervangen;
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren;
Want het woord des HEEREN,
't Richtsnoer Zijner daân,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onz' achting waardig;
Eeuwig zal 't bestaan.

 

Een hartelijke groet en zegenbede vanuit de pastorie.

Ds. A. Langeweg