Kerkbode 16 september 2021

 

Kerkdiensten zondag 19 september

  9.30 uur: ds. A. C. de Kruijf, Rijssen

18.30 uur: ds. P. Molenaar, Lunteren

 

Zingen voor de dienst – We zingen aanstaande zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 42: 1 en ’s avonds Psalm 144: 2.

 

Collecten – 1. Diaconie, 2. Kerk. Samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren bevelen we de collecten van harte bij u aan.

 

Verantwoording – De collecte voor de Noodhulp Haïti op 5 september bracht € 907 op, en de collecte voor de kerk € 276,25. Op 12 september werd voor het restauratiefonds € 264,80 gecollecteerd en voor de kerk € 249,85. De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel, bestemd voor de Herberg, was € 336,75. Voor het verjaringsfonds werd € 30 via de collectezak gegeven. We zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

 

Kinderoppas – Hanneke van Heusden en Esther Mulder hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen te passen in de Hoeve.

 

Pastoraat – Mevr. D.C. Bambacht-van Willigen (Nicolaes van der Pijlstraat 3, 4175 CT) moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De eerste vermoedens waren een lichte herseninfarct. Allerlei onderzoeken zijn gedaan. Daar is een zorgelijke constatering gedaan, namelijk een tumor op de longen. Er zullen verdere onderzoeken moeten plaatsvinden. Maar wat een moeilijk bericht om te horen. Allerlei vragen verdringen elkaar. Hoe ernstig is het? Wat betekent het voor de weg die voor ons ligt? We bidden haar, haar man en Diana van harte Psalm 33 toe: In de grootste smarten, blijven onze harten, in de HEER’ gerust. Dat redden we zelf niet, dat is het werk van Gods Geest. Zo denken we ook aan Diana. Afgelopen week ging de operatie niet door. Deze week staat de schouderoperatie gepland. Wat komt er veel op de familie Bambacht af. HEERE God, wilt U hen staande houden en kracht geven! We denken ook aan familie Visser (Kruithof 10, 4175 AT). Hun zoon Samuël, van 12 jaar, moest met grote spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Samuël is een kwetsbare jongen vanwege zijn syndroom vanaf de moederschoot. Veel kan hij niet. Zoals praten en lopen. Toch kan hij op allerlei manieren aangeven hoe hij dingen beleeft. Hoe hij bijvoorbeeld zichtbaar vreugde ervaart in Psalmen die hij graag hoort. Vorige week moest hij met grote spoed naar het ziekenhuis. Hij werd opgenomen op de IC. Allerlei onderzoeken moest hij ondergaan. Vermoedelijk heeft hij een epileptische aanval gehad, en insulten erna. Ook moet hij nog verdere onderzoeken ondergaan. We bidden of de HEERE met Zijn kracht en genade de middelen wil zegenen, als de onderzoeken verdere duidelijkheid kunnen geven, zodat Samuël weer naar huis toe kan. We bidden ook voor Ron en Jacolien of de HEERE hen blijvend wil dragen, zoals Jesaja 46 beloftevol zegt.

 

Gemeentegids 2021/2022 – De jaarkalender en de gemeentegids zijn weer aangepast naar de actualiteit. Mocht deze niet bijgesloten zijn, kunt u deze op de leestafel achterin de kerk vinden. Als u het fijn vindt om een afgedrukt exemplaar op A4 formaat te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw wijkambtsdrager.

 

Vrouwenkring Dorcas – Op dinsdagavond 21 september is onze eerste kringavond van dit seizoen. Deze avond behandelen we Bijbelstudie 1: De Schepper is Koning. Lees(t) u en jij deze van tevoren alvast door? Deze avond zal in de kerk gehouden worden. De inloop is vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. Ook van harte welkom als je nog niet eerder bent geweest!

 

Kijkdoos – Inmiddels heb ik al heel wat prachtige foto’s van jullie kijkdozen mogen ontvangen. Blijf gerust nog foto’s sturen, of kom langs in de pastorie om je werk te laten zien. Het zou leuk zijn als we op zondag 26 september een heleboel van jullie kijkdozen aan de gemeente kunnen laten zien.

 

Nabij u is het Woord – Esther. Letterlijk betekent haar naam: Ik ben verborgen. Zo verging het haar in de eerste hoofdstukken. Ze werd verkozen (of verkoren?) om koningin aan het Perzische hof te worden. Wat kan de geschiedenis verborgen toegaan. Heeft God Zich verborgen in de ballingschap van Zijn volk. En toch…! Als we het Boek Esther tegen hemels licht aanhouden, zien we God als Wever van de heilsgeschiedenis. Hij weeft Esther als verlossingsdraad in het Perzische Rijk. Een drama ontvouwt zich. Het plan van Haman is alle Joden uit te roeien. We hoorden het zondagochtend vanuit Esther 4. Mordechai dringt er bij Esther op aan. Sta op. Ga naar de koning. Smeek om genade. Probeer het tij te keren. Dan klinkt het uit de mond van Esther: Kom ik om, dan kom ik om… Als je ongevraagd naar de koning ging, betekende dat de dood, tenzij de gouden scepter werd aangereikt. Alles getuigt tegen Esther. Omkomen! Wat een geladen woord. Wat een afgrond komt hierin mee. Ze zegt niet: Sterf ik, dan sterf ik. Nee. Omkomen… In de Bijbel een aangrijpend woord. Het is omkomen door grimmigheid. Vernietigd worden door toorn. De tengere Esther kijkt het monster in de bek. Maar ze gaat. Indrukwekkend. Met haar volk op de schouders. Zo viel over Esther 4 het Messiaanse licht. Omkomen. Gaat dat niet ten diepste over Gods Zoon. Zo ging Christus op weg. Met een volk op Zijn schouders. Om hen mee te nemen, door kruis en graf heen. Hij stierf voor zondaren. Hij leed voor branieschoppers. Eeuwig wonder! ’s Avonds hoorden we dat Esther tegen Mordechai zegt om drie dagen en nachten met haar mee te vasten. In het Oude Testament lees je dat vaker. In hongerstaking gaan bij God. Om genade en verlossing af te dwingen, omdat alles dreigt weg te zinken in de nacht. Maar in Jezus is Gods genade en verlossing onomkeerbaar gevestigd. Daarom zegt Jezus over het Oudtestamentisch vasten: Je doet toch geen nieuwe wijn in oude zakken? De nieuwe wijn wijst heen naar Jezus Zelf, de Bruidegom, waarin de volheid van God is aangebroken: genade op genade! We zagen en proefden zondag deze ontzaglijke diepte in brood en wijn. Wie de nieuwe wijn, de volheid van Christus, heeft leren smaken, krijgt net als de gemeenten in het Nieuwe Testament een verlangen om te vasten. We hoorden dat vasten in het Nieuwe Testament anders is geworden. Het is geen gebod meer. Geen verplichting. Maar een verlangen, om meer en meer gericht te zijn op God. Zijn wil ontdekken. Uit de bruisende overvloed van Christus leren putten. Zou op deze wijze vasten in onze jachtige tijd dan toch niet een heilzaam middel kunnen zijn? Vasten in de zin van stilte. Om onszelf daarin te oefenen. Vertragen. Verstillen. Terugtrekken. De handen vouwen. De Bijbel open. Vaste momenten in de week waarop we vast gericht zijn op God. In die stilte wil de Geest ons hart volgieten met Zijn liefde. Zalig zijn zij die zich zo laven aan deze nieuwe wijn!

 

Ten slotte – Wat mocht het verlossingswerk van Christus afgelopen zondag schitteren bij brood en wijn. In de week van voorbereiding las ik de volgende rijke woorden van Matthew Henry over het Heilig Avondmaal: “Kom, en zie hoeveel wij aan de dood van Christus te danken hebben. Zie de grote prijs die door Hem is betaald, opdat Hij voor ons de eeuwige erfenis zou verwerven en ons met al Zijn schatten zou verrijken. Laat dit onze hoogachting voor de liefde van Christus vermeerderen. Een liefde die niet alleen Hem zeer veel kostte, maar ons ook zeer veel heil aanbrengt. Laat dit de waarde van de zegeningen van het Verbond in onze ogen verhogen.”

 

Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade;
Hij wil mij heil bereiden;
Mij in een vesting leiden.

(Psalm 31: 17)

 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. A. Langeweg