Kerkbode 30 juli 2020

 

Kerkdiensten zondag 2 augustus

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

18.30 uur      : ds. J. Hogenhoud, Meteren/Est

 

Kerkdiensten zondag 9 augustus

9.30 uur       : ds. J. Harteman, Kampen

18.30 uur      : ds. J. Harteman, Kampen

 

Zingen voor de dienst – We zingen zondag 2 augustus ’s morgens voor de dienst Psalm 121: 4 en ’s avonds Psalm 79: 7. Op zondag 9 augustus zingen we ’s morgens voor de dienst Psalm 122: 1 en ’s avonds Psalm 80: 1.

 

Collecten – Zondag 2 augustus: 1. Restauratiefonds, 2. Kerk. Zondag 9 augustus: 1. Diaconie, 2. Kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren.

 

Verantwoording collecten - De volgende opbrengsten hebben we via de digitale weg mogen ontvangen in de maand juli: kerk/ restauratiefonds € 273,50; verjaardagsfonds € 30,-; quotumcollecte € 13,-; instandhouding beeldverbinding € 25,-; pinksterzendingscollecte € 25,-; diaconie € 40,-; overige gift t.g.v. de kerk € 500,-. In de erediensten waren de collecteopbrengsten op 12 juli € 196,95 voor de diaconie en € 236,70 voor de kerkvoogdij en op 19 juli € 252,15 voor de quotumcollecte en € 312,40 voor de kerk. We zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

 

Collectebonnen - Boekhandel "de Oase" is wegens vakantie gesloten van 3 augustus tot en met 27 augustus. Na telefonische afspraak (591552) kunt u wel terecht.

 

Kerkdiensten – Zondag 2 augustus in de morgendienst zijn de groepen B, E en F welkom in de kerk en in De Hoeve de groepen C en D. De overige gemeenteleden kunnen thuis de dienst volgen op de gebruikelijke wijze. In de avonddienst zijn de groepen A, C, D, F en G in de kerk welkom en de groepen B en E in De Hoeve. Zondag 9 augustus in de morgendienst zijn de groepen A, D en G welkom in de kerk en in De Hoeve de groepen B en E. De overige gemeenteleden kunnen thuis de dienst volgen op de gebruikelijke wijze. In de avonddienst zijn de groepen A, B, C, E en F in de kerk welkom en de groepen D en G in De Hoeve. Wij wensen u gezegende diensten toe.

 

Zingen in de dienst - Afgelopen woensdag hebben we als kerkenraad besloten de komende weken de gemeentezang nog vorm te geven op de huidige wijze, met twee voorzangers. We zijn dankbaar dat op deze wijze de lofzang gaande gehouden kan worden. De HEERE troont immers op de lofzangen (Psalm 22: 4). Tegelijk hebben we het als pijn ervaren om niet mee te kunnen zingen om daarin de HEERE met hart en ziel groot te maken. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden zijn om in ons kerkgebouw (gezien de ruimte, het type gebouw, etc.) op een verantwoorde manier te zingen. Deze mogelijkheid willen we ná de zomervakantie, in de vergadering van 26 augustus, definitief besluiten om zodoende ook de op dit moment veranderende omstandigheden in de samenleving goed mee te kunnen wegen, zodat het een bestendig besluit is. In dit alles bidden we of de HEERE zijn bewarende hand over ons uit wil blijven strekken in deze tijd.

 

Erediensten en kerkelijke activiteiten – Op zondag 30 augustus zal de belijdenis- en doopdienst van de nieuwe lidmaten plaatsvinden. Met inachtneming van de nodige maatregelen is het mogelijk dit op een gepaste wijze te doen. De voorbereiding en viering van het Heilig Avondmaal op 6 en 13 september gaan vooralsnog ook door, zij het in aangepaste vorm. Meer informatie hierover volgt op een later moment. De planning van het winterwerk zullen we ook opstarten, evenals de kinderoppas per 1 september. Zoals begrijpelijk houden we hierbij rekening met de geldende regels vanuit de overheid en het RIVM.

 

Pastoraat – Mevr. C. Sterrenberg-van de Werken (Bernhardstraat 4, 4175 EE) moest  na een nare val opgenomen worden in het ziekenhuis en geopereerd worden aan een beenbreuk als gevolg van haar val. We zijn dankbaar dat de operatie succesvol is verlopen. Nu ligt er een weg van herstel vóór haar, wat in de hoge ouderdom allerminst vanzelfsprekend is. Daarom bidden we haar het wakend oog van de HEERE toe met de woorden uit Psalm 32: 8: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.”

 

Overlijden - Op 20 juli is Johanna Catharina van Os-Verhoeks overleden in de leeftijd van 81 jaar. Ze woonde op de Dutry van Haeftenstraat 26 en verbleef de laatste maanden in De Wittenberg. Boven de kaart stonden woorden uit Psalm 23: “De HEERE is mijn Herder”. Daar komt het in ons leven op aan. Als Hij onze Herder is geweest in ons leven, en wij als Zijn kudde getrouw ons hebben laten leiden door Zijn Woord, hoeven we zelfs niet te vrezen als we door het dal van de dood gaan. We condoleren haar man en de verdere familie van harte met dit verlies. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op 23 juli. Correspondentieadres: Berkenlaan 22, 4171 AM, Herwijnen.

 

Huwelijk - Vrijdag 28 augustus treden Leon Miciek en Annemarie Beukens in het huwelijk. Wat bijzonder om voor de wet het ja-woord uit te mogen spreken. Dit hopen zij om 11.30 uur in “Schimmel 1885” te doen. Daarna zullen zij het ja-woord uitspreken voor Gods aangezicht, in een eredienst die begint om 14.30 uur in de Hervormde Kerk in Woudenberg, waarin ik zelf hoop voor te gaan. We wensen het bruidspaar een bijzondere dag toe. Ja-zeggen voor het aangezicht van de HEERE is een trouwverbond aangaan met elkaar en met de HEERE als een drievoudig snoer. Dan sta je er niet alleen voor. Als Hij meetrekt in het huwelijk mogen zij elkaar dienen, en met elkaar bovenal de HEERE dienen met blijdschap (Psalm 100). Dan is het huwelijk niet alleen een opgave, maar vooral ook een gave in de Heere Jezus Christus. We wensen het aanstaande bruidspaar, samen met hen die in liefde om hen heen staan, een gezegende dag toe. De omstandigheden zijn anders, zoals het bijwonen van de gemeentelijke en kerkelijke verzegeling. Toch is er reden tot dank dat het op deze wijze doorgang kan vinden! Hun toekomstige adres is Meester J.H. Geysstraat 17, 4151 CG Acquoy, van waaruit zij zullen gaan meeleven met de Hervormde gemeente te Leerdam.

 

Huwelijksjubileum - Fam. I. van Eck - van der Vliet (Hoge Hof 36, 4175 AK) hoopt op 4 augustus hun 55-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Met grote dankbaarheid voor alles wat de HEERE in hun leven gegeven heeft, mogen zij verheugd terugkijken en in vertrouwen vooruitzien. De belijdenis dat God ‘bewaart’ is in hun leven waarheid gebleken, ook op de momenten dat het door diepten ging. Zo mogen zij als pelgrims meezingen met Psalm 121: “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.” Wat is God getrouw geweest in alle jaren! Dat is gebleken, en door het geloof in Jezus Christus zal dat blijken tot in eeuwigheid. We feliciteren hen van harte met dit huwelijksjubileum, en wensen hen, samen met allen die in liefde om hen heen staan, van harte Gods zegen toe.

 

Zondagsschool - De kerkenraad heeft in overleg met de zondagsschool besloten om de afsluiting van het zondagsschooljaar van groep 8 niet halverwege het seizoen maar aan het einde van het seizoen te doen. Zodoende stromen zij niet halverwege in bij catechisatie, maar aan het begin van een nieuw catecheseseizoen. Een belangrijke motivatie hierbij is het groepsproces en het leerproces. Dit betekent dat groep 8 niet met de kerstviering afscheid neemt maar tijdens de laatste open bijeenkomst van de zondagsschool aan het einde van het seizoen.

 

Vakantie predikant – Ds. A. Langeweg heeft vakantie van 3 t/m 23 augustus. Tijdens deze periode kunt u voor pastorale ondersteuning contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. Voor crisispastoraat hebben we onze oud-predikant, ds. G. Mulder uit Kootwijk, bereid gevonden om ons hierin bij te staan. We wensen ons predikantsgezin een goede en gezegende vakantietijd toe en danken ds. G. Mulder bij voorbaat voor zijn bereidheid ons bij te staan. De kerkenraad.

 

Kopij Kerkbode – De volgende Kerkbode wordt verzorgd door de scriba. Als u kopij hiervoor hebt, graag uiterlijk zaterdag 8 augustus aanleveren via de mail scriba@hervormdhaaften.nl of in de brievenbus aan de Steenweg 3.

 

Opslagruimte gezocht - Als Vakantiespelweek zijn we op zoek naar een opslagruimte van 10 - 15m˛ waar we spullen van de spelweek kunnen opslaan (tegen een kleine vergoeding). Heeft u ruimte beschikbaar of een goede tip laat het dan weten aan Ruben via een appje (0631237875) of via de mail (rubenkaashoek@gmail.com).

 

Nabij u is het Woord – We hebben met elkaar het drieluik rondom de tempelinwijding gehoord. De tempel was een ontmoetingshuis, als een gebedshuis en als een rusthuis. Een afspiegeling daarvan is de kerk tot op vandaag, een plaats waar we Hem ontmoeten, een plaats waar we bidden en leren bidden. Afgelopen zondag hoorden we dat de tempel een ‘manoach’ was. Een rustplaats, een plekje op aarde waar het vol van Gods heerlijkheid is, en geen dreiging en duisternis heerst. Alleen de HEERE vroeg wel aan het volk Israël om te wandelen in Zijn Woorden, anders zou die rustplaats op aarde verdwijnen… In Klaagliederen 5 lezen we dat dit is gebeurd. Jeremia huilt over de rustplaats (de manoach) die in rook is opgegaan vanwege de zonde van Israël. “Niets is er waar ik in kan rusten!” Met een grote vraag eindigt Klaagliederen: Zou de HEERE ons dan voor altijd verlaten? Zou Hij ons voor altijd verwerpen in Zijn toorn? Op Golgotha horen we het antwoord in Jezus’ roep in de donkerte: “Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?” Hij verlaten, opdat wij nimmermeer door Hem verlaten zouden worden. Gedenk en geloof dat Zijn kostbaar bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van alle zonden! Dan zijn we de gezegendste onder de mensen. Net als Salomo de gemeente Israël zegende, zo ontvangen wij ook iedere zondag de zegen in het licht van dit Evangelie: “Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten, door ons hart voor Zich te winnen, zodat wij in al Zijn wegen gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen, die Hij onze vaderen geboden heeft, in acht nemen.”

 

Ten slotte – Komende zondag zal ik nog eenmaal voorgaan voordat we als gezin vakantie ontvangen. Of we ook daadwerkelijk op vakantie kunnen is onzeker, maar we vinden het fijn dat we als gezin zomaar een moment van rust mogen ontvangen. Met grote dankbaarheid kijken we terug op de bediening van afgelopen jaar. Als gezin kunnen we de woorden uit Psalm 36 dan ook van harte onderstrepen: “Uw goedheid, HEER, is hemelhoog.” De afgelopen maanden waren voor het kerk-zijn moeilijke tijden, en nog steeds is het niet als ‘vroeger’. Is het geen genade dat daar doorheen toch Gods Woord keer op keer open gaat en het onbevattelijke wonder gebeurt als de Geest er bij komt: God en mens raken elkaar aan in het mysterie van de verzoening. We hopen na een periode van rust weer met nieuwe krachten vreugdevol in uw midden te mogen arbeiden en dat geheimenis blijvend te verkondigen en open te leggen.

 

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;
Uw waarheid tot den wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.

 

Of u er nu op uittrekt, of dat u thuis blijft, als gezin wensen we u en jullie ook van harte Gods zegen en vreugde toe in de komende vakantieperiode. Velen blijven in ons eigen land. Als God ons er ogen voor geeft ontdekken we dat ons ‘kleine landje’ ook grote scheppingswonderen herbergt. Gezegende vakantietijd!

Ds. A. Langeweg