Kerkbode 7 december 2023

 

Kerkdiensten zondag 10 december 2023

9.30 uur       : ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn (Viering Heilig Avondmaal)

18.30 uur      : ds. A.J. van den Herik, Dordrecht (Dankzegging Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst – Aanstaande zondag zingen we ’s morgens voor de dienst  Lofzang van Zacharias: 1 en ’s avonds Psalm 119: 3.

 

Kinderoppas – Ellen Bel, Laura en Thomas (reserve) passen aanstaande zondag op de kleine kinderen van onze gemeente in De Hoeve.

 

Collecten – 1. Diaconie, 2. Kerk. De collecte aan de Avondmaalstafel is bestemd voor Stichting Gevangenenzorg. Van harte bij u en jou aanbevolen, samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang.

 

Collecte GevangenenzorgGevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. De manier van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competentie. Vele vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. … Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Mattheus 25: 36b en 40b). Aan de avondmaalstafel is de collecte voor dit doel bestemd.

 

Verantwoording – Op 26 november was de collecteopbrengst voor de diaconie € 354,11 en voor de kerk € 395,05 en op 3 december voor het restauratiefonds € 279,10 en voor de kerk € 300,45. Voor het verjaardagsfonds werd via de collecte € 10 gegeven. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand november was € 402,95. Hartelijk dank voor alle gaven.

 

Pastoraat –  We leven mee met de zegen en de zorg binnen de gemeente. Waar de één de zegen mag vieren van een hoogtepunt, is bij een ander zorg in het leven rondom de gezondheid of het levensgeluk. Ook de zorgen van de gezondheid van geliefden om ons heen kan een stempel op ons dagelijks leven zetten. In welke omstandigheid u zich ook bevindt, zegen of zorg, we dragen u op aan de Heere. Wij hopen en bidden dat u zich gedragen mag weten door Hem die heel ons leven bestuurt en weet wat wij nodig hebben:

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.

 

Voornemen beroep - Zoals afgelopen zondag afgekondigd heeft de kerkenraad, na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, het voornemen een beroep uit te brengen op ds. M. van Dalen uit Noorden. De stemgerechtigde leden hebben tot en met vrijdag 8 december de gelegenheid om bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure bij de scriba. Als er geen bezwaren worden ingediend, hopen we op 9 december het beroep te overhandigen aan dominee Van Dalen. We willen u danken voor uw meedenken, meeleven en uw gebed. Bovenal dank aan de Heere die met Zijn Heilige Geest ons allen heeft geleid. Wilt u het beroepingswerk in uw voorbede blijven gedenken?

 

Kennismaking ds. Van Dalen – Om alvast rekening mee te houden: als het beroep op dominee Van Dalen uitgebracht kan worden, dan is de kennismakingsavond met de gemeente gepland op woensdag 20 december vanaf 19.30 uur.

 

Vrouwenkring Dorcas –Op dinsdag 12 december hopen we opnieuw als vrouwenkring bij elkaar te komen. Deze avond behandelen we de Kerstliturgie met als thema ‘Keizer Augustus of Koning Jezus?’ We hopen jullie weer te ontmoeten in De Hoeve. De inloop is vanaf 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur. De Kerstliturgie is vanaf 20.00 uur te beluisteren via de kerkradio. 

 

Kerstfair - Op zaterdag 16 december wordt de jaarlijkse Kerstfair georganiseerd. De verkoopcommissie zal er ook dit jaar weer bij staan met de verkoop van slaatjes. Wie kan die ochtend vanaf 9.00 uur helpen bij het maken van de slaatjes? En wie helpt mee met de verkoop op de Kerstfair? Deze start om 14.00 uur. We zijn al geholpen als u 2 uurtjes wilt helpen. Mocht u zeker willen zijn van een lekker slaatje op de 16e, plaats dan een bestelling door een whatsapp of telefoontje naar Daniëlle van Leeuwen (06-10116866). Dan zorgen we ervoor dat uw bestelling klaar staat, of brengen we het zo nodig bij u thuis. Prijs: huzaren € 2,50 en rundvlees € 3,00. De verkoopcommissie.

 

Ten slotte – Wie is uw herder? Met die vraag werden we zondagavond naar huis gestuurd. Zijn het de alledaagse dingen die ons leven leiden, ons werk, onze sporthelden, onze smartphone? Of is het de Goede Herder, de Heere Jezus, die we ons leven laten leiden? Met die laatste mogen we weten nooit bedrogen uit te komen. Als we met onze zorgen en zonden van de alledaagse dingen tot Hem gaan, geeft Hij rust, vergeving en toegang tot het eeuwige leven. Het unieke van de herder is dat de schapen die bij hem horen, hem herkennen aan zijn stem. Herkent u Zijn stem aanstaande zondag als het Heilig Avondmaal klaarstaat en Zijn roepstem uitgaat? Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet… 

 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij Uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van Uw genade ben ik vrij!

 

Een hartelijke groet en gezegende avondmaalsdiensten gewenst namens uw en jouw kerkenraad.