Kerkbode 10 juni 2021

 

Kerkdiensten zondag 13 juni

9.30 uur: ds. A. van Lingen, Nieuw-Lekkerland

18.30 uur: ds. G.J. Hiensch, Elst

 

Kerkdienst woensdag 16 juni

13.30 uur: ds. A. Langeweg, huwelijksdienst Gert-Jan van Heusden en Hanneke Kiep

 

Zingen voor de dienst – We zingen aanstaande zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 87: 4 en ’s avonds Psalm 130: 4.

 

Collecten – 1. Noodhulp India, 2. Kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren.

 

Collecte Noodhulp India – Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd, op dit moment vreselijk schrijnend in India. Het coronavirus grijpt harder dan ooit om zich heen. De gevolgen zijn mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. De diaconiecollecte van aanstaande zondag is bestemd om deze nood te ledigen, via Woord en Daad. Naast uw financiële bijdrage is ook uw gebed hard nodig, van harte aanbevolen!

 

Verantwoording – De collecte voor de stichting Hulp Oost-Europa op 30 mei bracht € 272,50 op, voor de kerk € 214,30 en voor de dakvoet € 76,40. Tevens zat er een gift van € 10 voor het verjaringsfonds in de collectezak. Op 6 juni werd voor het restauratiefonds € 278,90 gecollecteerd, voor de kerk € 246,60 en voor de dakvoet € 36,50. De opbrengst van de zendingsbussen over de maand juni was € 373,80. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

 

Digitale opbrengsten – De kerkrentmeesters verantwoorden de volgende bedragen die zij via de digitale weg ontvingen over de maand mei: Kerkvoogdij € 308,50, Restauratiefonds € 24,50, Verjaringsfonds € 33, Steunpilaren € 25, Jeugdwerk € 5, Zendingsbussen € 25. Ook voor deze bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.

 

Kinderoppas – Geralda Huijsen en Inge de Ron hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen te passen in de Hoeve.

 

Pastoraat – Op het moment van schrijven verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. We denken aan de zieken thuis en aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een uitslag wachten. Ook weten we van gemeenteleden die spanning hebben binnen het gezin, het huwelijk of in de familiekring. We bidden een ieder toe dat de blik naar Boven gericht mag zijn, naar de HEERE waar alle hulp en bijstand van te verwachten is. “Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid” (psalm 125: 2).

 

Luistergesprek GZB – Van de GZB hebben wij als kerkenraad het verzoek gekregen om mee te denken over de richting voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Dit door een luistergesprek in de gemeente dat plaatsvindt op 24 juni. De kerkenraad heeft positief gereageerd op dit verzoek. ‘s Middags is er een gesprek met de predikant, een lid van de zendings- en evangelisatiecommissie en een diaken. In de avond wordt het luistergesprek voortgezet, aangevuld met jongeren en ouderen uit de gemeente. Graag willen u vragen zich aan te melden voor deze avond. Het liefst voor 15 juni aanstaande bij de voorzitter van de zendings- en evangelisatiecommissie, broeder C. van Brakel. Daarna ontvangt u een programma voor deze avond.

 

Dorcas-hulp Haaften – Een aantal jaren geleden is, in samenwerking met de Hervormde gemeente van Hellouw, de ‘Vrijwillige Thuiszorg Haaften Hellouw’ opgericht. Door diverse vrijwilligers werd praktische en kortdurende hulp verleend aan mensen met een hulpvraag. De praktijk wees uit dat er, van beide kanten, nauwelijks gebruik meer werd gemaakt van deze samenwerking. Zodoende is in overleg met de deelnemers vanuit Hellouw besloten om de samenwerking te beëindigen. Als diaconie wilden we dit ook meer vanuit onze kerkelijke gemeente gestalte geven en hebben de vrouwenkring gevraagd om ons hierbij te helpen. We zijn dankbaar dat de dames deze taak op zich willen nemen. De coördinatrice is Annette Vaandering (06-31167716), waarbij ze kan terugvallen op vrouwenkring Dorcas en de diaconie. Bij een nieuwe “doorstart” hoort ook een nieuwe naam, dat is Dorcas-hulp Haaften geworden. De vrouwenkring draagt immers deze naam als verwijzing naar de discipelin Dorcas, de vrouw waarover we in Handelingen 9 lezen, wiens leven gekenmerkt werd door haar liefde tot God en haar levende geloof in de HEERE. Hieruit vloeide haar liefde tot de naaste voort. Voor verdere informatie zie ook onze website onder het kopje “diaconie”.

 

Kerkschoonmaak – Na de vele werkzaamheden aan de dakvoet van de kerk in de afgelopen maanden, is deze toe aan een grote schoonmaakbeurt. Daarom vragen wij uw hulp voor deze klus. Dit jaar willen we dit doen op maandagavond 21 en dinsdagavond 22 juni vanaf 18.30 uur. We hopen op voldoende aanmeldingen, zodat deze klus snel is geklaard en de kerk weer schoon en netjes is. Aanmelden kan bij Hendriët Dekker, tel. 06-30142927, of bij Roellinda Wiggelinkhuijsen, tel. 06-44303192. Enkele personen hebben onlangs al geïnformeerd en zich spontaan aangemeld, fijn! Wie volgt? Graag eigen emmer en schoonmaakdoeken meebrengen.

 

Stroopwafelactie Vakantiespelweek – Denkt u er nog aan om stroopwafels te bestellen? Bestellen kan tot 14 juni. Verdere informatie vindt u in de vorige Kerkbode of bel even met Gerdine (0418-582177). Alvast bedankt!

 

Nabij u is het Woord – Gesteggel om een stukje grond. Wat heerlijk dat de Geest dit in de Bijbel heeft laten optekenen. We zagen twee gestalten tegenover elkaar staan. Koning Achab tegenover boer Naboth. Als vlees tegenover Geest. Het vlees is als een octopus met acht armen vastgezogen aan de wereld en de zonde. Het is koning Achab. Hij heeft net een doodsoordeel over zijn leven horen uitspreken in NAAM van God. Maar hij gaat door waar hij mee bezig was. Het leven uitpersen als een citroen, tot de laatste druppel. Alles eruit halen wat erin zit. Van God los. Dat is de taal en het leven van Achab. Het is het leven dat onherroepelijk eindigt in de ondergang. Maar daar tegenover die bijzondere wijnboer, Naboth. Zijn leven is in beslag genomen door de Geest. Daarom is het leven met de HEERE onopgeefbaar voor hem. Al moet hij er de dood voor in… Wat een geheim! Hij kent een verborgen omgang met de HEERE; hij wandelt in Gods Woord; hij is standvastig in Gods geboden. Dwars tegen het vlees in. Hij verkoopt zijn grond beslist niet. De HEERE verhoedde dat! Dat zij verre! Want dit is het erfdeel van de vaderen. God had het land verdeeld in erfdelen. Iedere stam en iedere familie een deel. Om te bebouwen en te bewaren. Als teken van Gods trouw, dat Hij gaat voleinden wat Hij ooit beloofd heeft. Daarom mocht het niet verkocht of weggegeven worden. Naboth kent zijn Bijbeltje. Iedere keer als Naboth de wijngaard snoeide en in bloei zag staan, sprong zijn hart op verheugd in God. Het zal er van komen! Een nieuwe hemel en aarde; eeuwige vreugde tussen God en mens. Tenminste… Wie door het geloof daar deel aan heeft gekregen. Wie zijn leven met zonden en wonden weglegt in het offer van Christus. Die zijn het. Zij weten het. Zij staan in de schaduw van Naboth. Dat is onopgeefbaar. Die omgang met de HEERE. De strijd tegen het kwaad. Niet in eigen kracht. Maar door de Geest. Is het er bij u nog van gekomen deze week? Een moment van verborgen omgang met de HEERE? Met de Bijbel op schoot. De Schrift onderzoeken waarin Christus ons toe straalt met Zijn heil? Leg anders gewoon eens deze Kerkbode een ogenblik weg, om de Schriften direct te openen. Tolle lege. Neem en lees. 1 Koningen 21 en 1 Petrus 1: 3-12. “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.” Alleen uit genade, om Jezus wil. Hij bewaart en bewaakt de erfenis voor wie Hem liefhebben.

 

Ten slotte – Afgelopen zondag eindigde ik de preek met de zwanenzang van Robert Murray M’Cheyne:

 

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.

Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.

Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?

Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”

 

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân

van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,

ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,

‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.

 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,

ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer,

maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld

Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

 

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,

toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.

Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.

Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

 

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!

Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!

Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.

Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!

 

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,

dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.

Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.

Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

 

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis

naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.

Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.

“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.

 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie

Ds. A. Langeweg