Kerkbode 14 januari 2021

 

Kerkdiensten zondag 17 januari

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

18.30 uur      : ds. J. Harteman, Kampen

 

Zingen voor de dienst – We zingen aanstaande zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 27: 7 en ’s avonds Psalm 107: 15.

 

Collecten – 1. Diaconie, 2. Kerk. De beide collecten van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en steunpilaren.

 

Kinderoppas – Arina Slingerland en Joram Kaashoek hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen te passen in De Hoeve.

 

Pastoraat – Met Otto van Eck (Walravenstraat 11, 4175 CR) zijn we dankbaar dat de operatie, om zijn galblaas te verwijderen, voorspoedig is verlopen. Vooraf was de bede of de HEERE hem bij de hand wilde pakken, maar in plaats daarvan droeg Hij zelfs! Dat is het wonder van Israëls God, Die belooft heeft, Ik zal u dragen! Uw goedheid HEER’ is hemelhoog. Broeder L. IJmker (Margrietstraat 4a, 4175 GA) moet dinsdag 12 januari een liesbreukoperatie ondergaan. We bidden of de HEERE de handen van artsen wil zegenen, zodat de operatie voorspoedig mag verlopen. “Want God de HEERE is een Zon en een Schild” (Psalm 84). We leven mee met de families waar rouw binnenkwam. We denken aan de fam. L. Dekker (Stevensstraat 4, 4175 HK) waar een (schoon)vader en opa overleed. We condoleren hen met dit verlies en bidden hen de woorden uit Psalm 121 toe in hun verdriet: “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” Deze woorden zijn sterker dan ons verdriet, ja zelfs sterker dan de banden van de dood. We denken ook aan de families waar ziekte binnenkwam in het eigen gezin of in het ouderlijk huis. Heere, ontferm U over hen, en bewaar!

 

Verantwoording gift - Ds. A. Langeweg ontving een gift van € 20 bestemd voor de kerk. We zeggen u hartelijk dank voor uw gave.

 

Actie Kerkbalans 2021 – Met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” start de landelijke Actie Kerkbalans 2021 die van zaterdag 16 januari t/m zaterdag 30 januari wordt gehouden. In de eerste week wordt de voor u bestemde envelop met de informatiefolder bij u thuisbezorgd. In de daarop volgende week wordt de retourenvelop weer bij u opgehaald.  Als u dat wenst kunt u de antwoordenvelop ook deponeren in één van de dozen bij de uitgang van de kerk of bij de uitgang van De Hoeve. De jaarlijkse actie is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten om verkondiging van het Evangelie en de instandhouding van het gemeentewerk te bekostigen. Een aantal van 20 vrijwilligers gaan het dorp door en zullen de gemeenteleden van 18 jaar of ouder, een envelop aanbieden. De bijgesloten informatiefolder heeft dit jaar als plaatselijk thema: “Geven is iets anders dan betalen”. Daarnaast treft u aan een antwoordstrook die in de bijgesloten antwoordenvelop weer opgehaald zal worden. Vanwege maatregelen als gevolg van Covid-19 zal het aanbieden en ophalen van enveloppen iets anders verlopen dan voorgaande jaren. De collectanten zijn bij het bezorgen en ophalen van de enveloppen voorzien van een schepnet met lange stok zodat afstand gewaarborgd kan worden. Voor meer informatie over onze gemeente kunt u ook onze website www.hervormdhaaften.nl raadplegen. Mogen wij ook in 2021 weer op uw bijdrage rekenen? De kerkrentmeesters.

 

Zendingscollecte 1e kwartaal 2021 - Albanië is een land in ontwikkeling, maar helaas is er nog veel werkloosheid en armoede, de sociale voorzieningen zijn beperkt. Heel veel Albanezen zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. De aardbevingen en daarna de covid-19 pandemie heeft dit versterkt. Zeker in dorpen buiten de grotere steden. Tegelijk ligt hier een mooie opdracht en kans voor kerken,

om te helpen in nood en zo iets te laten zien van het Licht in de wereld, Jezus Christus. In veel dorpen delen kerken bijvoorbeeld voedsel/hygiëne pakketten of zaden uit, samen met de Albanese voedselbank. Er zijn door dit werk zelfs mensen tot geloof gekomen. Omzien naar anderen doet veel! De lokale kerken willen graag doorgaan met hun diaconale werk om de mensen daar te kunnen ondersteunen en zo een licht en zout in de wereld te kunnen zijn. Helpt u mee bij dit mooie werk door dit werk van de GZB te steunen? De zendings- en evangelisatiecommissie

 

Een Handvol Koren – Er zijn nog een aantal dagboekjes van de GZB beschikbaar. Deze liggen achterin de kerk en in De Hoeve op de tafels. U kunt deze meenemen en geven aan jongeren of ouderen waarvan u denkt dat zij deze kunnen gebruiken en zullen lezen. ‘Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon…’ (psalm 72: 16)

 

Vrouwenkring Dorcas - Graag herinneren we u aan ons digitale moment van Bijbelstudie op dinsdag 19 januari om 20.30 uur. We hopen samen op een gezegend moment!

 

Nabij u is het Woord – Afgelopen zondag mochten we de draad verder oppakken in het Johannesevangelie. Zie, het Lam van God, Dat de wereldzonde wegneemt! Woorden die geladen zijn met het Paasgeheim, toen het bloed de redding van het oordeel van God was. Zie! Dat betekent kijken met onze oren. Johannes de Doper eist onze aandacht op. Midden in onze woestijn. Omdat al die stemmen in ons leven ons zo druk bezig houden. Zomaar trekken ze ons weg bij het Woord en het gebed. Ga maar eens na welke stemmen dat in je leven zijn. Maar daar is Johannes de Doper. Zie! Word stil! Het Lam van God! Met deze roep legt Johannes een mes aan de hals van Jezus. Hij zal geslacht gaan worden, tot verzoening. Aangrijpend als we zo deze roep van Johannes horen. Eeuwig wonder als we beseffen dat Jezus zwijgt… Hij laat het Zich door Johannes de Doper aanzeggen. Is uw zonde opgetild door dit Lam? Is jouw zonde opgeheven aan het vloekhout door Hem? Het Lam is de enige weg tot zaligheid uit de woestijn van dit leven, in onze verzoeking en dood. Het Lam stond zondag in ons midden! Want Hij is de opgestane. Er ligt al een morgenglans van de nieuwe hemel en aarde over deze woorden van Johannes: Zie, het Lam van God, dat de wereldzonde wegneemt! In deze woorden ligt heel Gods liefde opgesloten. Woorden voor de hele week. Om stil te worden, en onze woestijn te laten bloeien als een roos. Geloof dit heilrijk woord! Komende zondag zijn we te gast op een bruiloft (Johannes 2). Jezus is er ook aanwezig. Hoewel, zouden veel feestgangers dat gemerkt hebben? We bidden om Zijn zegen voor de komende erediensten!

 

Preektasje voor de kinderen - Jongens en meisjes, deze week ontvangen jullie thuis een ‘preektasje’. Er zitten een aantal verrassingen in die vooral te maken hebben met de kerkdienst van zondag. Misschien kun je thuis alvast Johannes 2 in de kinderbijbel lezen met je vader of moeder. Jezus gaat naar een bruiloft toe en doet daar een bijzonder teken. Wat doet Hij dan? Waarom doet Hij dat? Allemaal vragen waar het zondag over zal gaan in de preek. Namens de jeugdcommissie.

 

Ten slotte – Een bemoedigend fragment van Martyn Lloyd Jones uit Vrees niet, geloof alleen over Habakuk 3: “God zorgt steeds weer voor Zijn vreesachtige kerk. Hij gaf troost aan Habakuk, maar de troost voor ons is nog groter. Wij weten nog meer van de geschiedenis en wat er nadien gebeurd is. Wij weten ook van de komst van Christus en Zijn opstanding. Door de geschiedenis te overdenken kunnen we ons net als Habakuk verblijden in de Heere. Maar nog meer vreugde ligt er in het feit van Jezus Christus Zelf! Wat een troost biedt ons wat we weten van Zijn aardse leven. Hij weet alles van vijandschap van zondaren tegen Hem, Hij weet wat het is moe te zijn […], Hij weet wat het betekent om de hele wereld en de macht van satan en de hel tegen je te hebben. De Zoon van God werd mens opdat Hij onze volmaakte Hogepriester zou zijn en ons tot God zou kunnen leiden. Dus wat er ook zal gebeuren: Ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen.”

 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,

Dan and'ren smaken in een tijd,

Als zij, door aards geluk verheven,

Bij koorn en most wellustig leven,

ln hunnen overvloed verblijd.

Ik zal gerust in vrede slapen,

En liggen ongestoord ter neer;

Want Gij alleen, mijn schild en wapen,

Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,

Zult mij doen zeker wonen, HEER.

(Psalm 4: 4 berijmd)

 

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. A. Langeweg