Kerkbode 27 mei 2020

 

Kerkdiensten

Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

18.30 uur      : ds. D.J. Budding, Nunspeet

 

Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni

9.30 uur       : ds. A. Langeweg

 

Zondag 7 juni

9.30 uur       : ds. J.P. Nap, Hoevelaken

18.30 uur      : ds. J.M. Molenaar, Ede

 

Zingen voor de dienst – We zingen op Eerste Pinksterdag ’s morgens voor de dienst Psalm 105: 1 en ‘s avonds Psalm 67: 1. Op Tweede Pinksterdag ’s morgens Psalm 68: 16 en op zondag 7 juni ’s morgens Psalm 31: 17 en ’s avonds Psalm 69: 14

 

Collecten – Eerste Pinksterdag: 1. Diaconie, 2. Kerk. Tweede Pinksterdag: 1. Diaconie, 2. Kerk. Zondag 7 juni: 1. Restauratiefonds, 2. Kerk. Tijdens Eerste Pinksterdag zou aan de uitgang van de kerk de Pinksterzendingscollecte gehouden worden. We willen u vragen deze over te maken via de website van de GZB, op de bankrekening van de diaconie of t.z.t. in de daarvoor bestemde collectezak te doen. Alle collecten van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. U kunt u gave geven via de link op de website, een overboeking of opsparen tot een later moment.

 

Verantwoording giften - Ouderling J.C. Kaashoek ontving € 10,- en € 40,- voor de kerk. Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

 

GZB-pinkstercollecte: Juist nu! – Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Angstig voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling Christus’ belofte van de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit. De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Bij deze Kerkbode zit een folder met meer informatie. Wilt u het werk van de GZB ook opdragen in uw gebed?

 

Pastoraat – Mijndert Goedegebuur (Graskamp 30, 4175 CZ) moet onderzoeken aan zijn hart ondergaan. Met dankbaarheid vernamen we dat de eerste uitslagen goed waren, maar andere onderzoeken wachten nog. We bidden hem samen met Meta en hun gezin de hulp van de HEERE toe in de onderzoeken en bij de uitslagen die nog wachten en hopen dat er duidelijkheid mag komen. “De HEER is mij tot hulp en sterkte (Psalm 118).”

 

Verlovingsbericht - We ontvingen een bericht van verloving van Simone van Wijk en Christiaan Schuit. Zij hebben zich verloofd op 2 mei 2020. Zij hebben dit gedaan vanuit de tekst: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven (Jeremia 29: 11)” We bidden hen een weg met de HEERE toe, want Jeremia belooft met de HEERE een hoopvolle toekomst van vrede. We feliciteren hen van harte samen met hen die in liefde om hen heen staan.

 

Huwelijksjubileum I - Familie Nagel-Verhoeff (Heerkensdreef 4, 4176 LT Tuil) hoopt op 2 juni hun 25-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Een dag waarop zij terug mogen kijken en Gods daden in hun leven mogen zien en bezingen. De zegen die zij op de huwelijksdag ontvingen is zichtbaar geworden in hun leven. God heeft al die jaren zoveel gegeven! Hij beloofde trouw, en wat Hij beloofd heeft doet Hij. Naast het geschenk dat de HEERE hen bij elkaar bracht, mochten ze ook de kinderzegen ontvangen, en recent ook worden gezegend met een kleinkind. Hun leven speelt zich voor een groot deel af rondom hun boerenbedrijf. Dat kan in deze tijd ook een opgave zijn. Steeds weer moeten er spannende beslissingen worden genomen met het oog op de toekomst. Er zijn daarin vast momenten geweest waarop het moeilijk was. Toch mochten zij de hand van de HEERE steeds weer opmerken in de openingen die Hij dan gaf. Als de Heilige Schrift over Gods grote daden spreekt, gebeurt dat dan ook op de toonhoogte van de lof. We feliciteren gezin Nagel met allen die in liefde om hen heen staan van harte met deze heuglijke dag, en bidden hen Gods trouwe hand toe in het leven dat voor hen ligt. “Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (Psalm 136).”

Huwelijksjubileum II - Fam. Rooth-van der Meijden (Pauwenkamp 47, 4175 ET) hoopt op 6 juni hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken.
Zoals het lied zingt: “Op bergen en in dalen, ja overal is God.” Dankbaar mogen zij terugkijken omdat de HEERE hen door alles heen gedragen heeft. Gezegend met twee kinderen mochten zij als gezin verder op weg gaan in hun reis door het leven. Hoewel zij aan elkaar trouw beloofden, staat na veertig jaar huwelijk bovenal de belijdenis overeind dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is, ja tot in eeuwigheid (Hebreeën 13: 8). Dat geeft moed om verder te trekken in Zijn trouw en goedertierenheid. Een weg die over hoogten en door diepten gaat, maar in Gods trouw een weg is die nooit beschaamd uit zal komen. Hebreeën 13 zegt daarom: “We hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige; laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God.” Reden tot lof is er na veertig jaar meer dan te over! We feliciteren gezin Rooth van harte met allen die in liefde om hen heen staan. “Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen (Psalm 68).”

Weer naar de kerk – We hebben zeer veel positieve reacties van u mogen ontvangen waaruit het verlangen spreekt om weer naar de kerk te kunnen komen. Zoals bij u aangegeven gaan we werken met een planning waarbij we in de week voor de dienst aan u doorgeven wanneer u welkom bent in onze dorpskerk. Hierbij zal ook een bijlage zitten waarin richtlijnen staan over de kerkgang. Wij verzoeken u zich hieraan te houden zodat we voldoen aan de maatregelen van het RIVM. Ook hierbij geldt: verspreid het Woord en niet het virus. Bovenal danken we de HEERE dat deze mogelijkheden geboden worden en bidden we om een voorgang van Zijn Woord in Haaften.

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,

Om daar met lof Uw groten naam te danken.

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

 

Verjaardagen 80+ – In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden 80 jaar of ouder te worden. De HEERE heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken. We willen u namens de gemeente van harte feliciteren met uw verjaardag.

·         2 juni: dhr. W.C. Both, Goudensteinstraat 10, 83 jaar

·         13 juni, mevr. P.H. Verbeek-van Schijndel, Hannekesland 6, 86 jaar

We wensen de jarigen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar. Laat ook dit nieuwe levensjaar uw gebed zijn: “Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God.” (Psalm 71: 18a).

 

Eindexamens - Vanwege het coronavirus gaan de centrale examens voor zover ik weet niet door. Toch zullen jullie binnenkort weten (of inmiddels al weten) of je al dan niet ‘geslaagd’ bent over het gehele jaar genomen. Zouden jullie dit aan mij door willen geven, ook als de uitslag tegenvalt, zodat we met jullie mee kunnen leven (per mail: ds.a.langeweg@gmail.com, per telefoon: 0418-591253)? We bidden jullie ook wijsheid toe in de weg die voor jullie ligt. Mochten jullie op de één of andere wijze wel een vorm van eindexamens hebben, wensen we jullie veel sterkte en Gods hulp toe!

 

Nabij u is het Woord – Met Pinksteren leggen we ‘de Jozefgeschiedenis’ even terzijde, om die daarna weer op te pakken. We zijn immers op weg naar Pinksteren. In het woord Pinksteren zit het Griekse woord ‘vijftig’. Vijftig dagen na Pasen breekt Pinksteren aan en door. Het is de dag waarop de vrucht wordt geofferd (Lev. 23). Het zaad dat in de aarde is gevallen, is uitgelopen op de vrucht van het land. Het begon met een beweegoffer, en nu is de blijdschap groot rondom de vrucht met Pinksteren. We horen met Pinksteren de verkondiging uit Numeri 11. Pasen is gevierd, en plotselings is daar midden in de woestijn Gods Geest. De bekende woorden klinken uit Mozes’ mond: “Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten.” Welke vrucht zien we hier? We bidden vurig of de Geest zondag met grote kracht mag inbreken in het verkondigde Woord! Bidt u mee?

 

Ten slotte – David bidt in Psalm 51 of de HEERE Zijn Geest niet van hem wil wegnemen. Alleen Die kan een nieuw hart scheppen in zijn binnenste. Wat een wonder van God dat Hij Zijn Geest heeft geschonken en zelfs wil ‘inwonen’ in ons leven. Er is een dominee geweest die zei: “Als je een rustig leven wilt, bidt dan niet om Gods Geest.” Waar de Heilige Geest in ons leven komt, begint een strijd op gang te komen. Ons oude leven moet worden gekruisigd, de nieuwe schepping van God komt op. Wat reikt David ons een indrukwekkend gebed aan met Psalm 51 op weg naar Pinksteren:

 

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden.
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden;
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen;
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest,
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen.

 

Gezegende diensten en een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. A. Langeweg