Kerkbode 24 september 2020

 

Kerkdiensten zondag 27 september

9.30 uur       : ds. A. Langeweg, opening winterwerk

18.30 uur      : ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

 

Zingen voor de dienst – We zingen aanstaande zondag ’s morgens voor de dienst Psalm 147: 1 en ’s avonds Psalm 88: 1.

 

Collecten – 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerk. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk, van harte bij u aanbevolen.

 

Collecte plaatselijk jeugdwerkAanstaande zondag mogen wij middels de collecte een financiële bijdrage leveren aan het jeugdwerk. De diverse activiteiten mogen vanaf volgende week weer van start gaan. Met uw bijdrage kunnen o.a. de clubs op een laagdrempelige wijze het Evangelie bekend maken aan de jeugd. Bovenal willen wij u vragen het jeugdwerk bij voortduur in uw gebed te gedenken dat de uitbreiding van Gods evangelie ook in Haaften door mag gaan.

 

Noodhulp Moria – De afgelopen weken hebben we kunnen horen en zien hoe kamp Moria op Lesbos getroffen is door brand. Vanuit onze gemeente is Arian de Bruin betrokken bij stichting Christian Refugee Relief. De stichting heeft ten doel vluchtelingen waar ook ter wereld een helpende hand te bieden. Afgelopen week is hij als chauffeur met een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar kamp Moria op Lesbos geweest. Een volgend transport met slaapzakken (de winter komt eraan!) is reeds gepland. De nood is ook daar schrijnend en alle (financiële) hulp is dan ook meer dan welkom. Omdat een collecte niet binnen het rooster past van de komende weken heeft de diaconie een donatie gedaan van € 250,-. Doneert u ook mee op rekeningnummer NL74RABO 0306 6331 83 t.n.v. Christian Refugee Relief? Zie ook: https://christianrefugeerelief.com/

 

Kerkdiensten – Aanstaande zondag zijn in de morgendienst de groepen E, F en G welkom in de kerk, in De Hoeve de groepen B en C. De overige gemeenteleden kunnen thuis de dienst volgen. In de avonddienst zijn de groepen B en E in De Hoeve welkom en de anderen groepen in de kerk.

 

Kinderoppas – Arina Slingerland en Joram Kaashoek hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen te passen.

 

Pastoraat – In ons persoonlijk gebed bidden we niet alleen voor onszelf maar juist ook voor onze naasten. Ziet u mensen in uw nabije omgeving die een moeilijke en zware weg gaan? De één vanwege ziekte, de ander vanwege gezinsmoeilijkheden, de volgende omdat… Wie zijn dat in uw omgeving? Wat een mooie opdracht om komende week zo eens rond te kijken, en ook daadwerkelijk voor de ander te bidden en op te dragen bij de HEERE God. Hij laat toch geen bidder staan?

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.

 

Gemeentegids 2020/2021 – Bij deze Kerkbode treft u de gemeentegids van onze gemeente voor het komende seizoen aan. Deze liggen ook op de tafel achterin de kerk. Mocht u een exemplaar willen hebben met een groter lettertype dan kunt u deze aanvragen bij uw wijkambtsdrager.

 

Gemeentedag 2020 – Normaal organiseren we ieder jaar een gemeentedag waar we als gemeente samenkomen om het verenigingsjaar te openen. Gezien de huidige omstandigheden achten wij het niet verstandig deze dit jaar door te laten gaan. Samen met u bidden we of God ons het komende jaar goede bijeenkomsten wil geven op de verschillende verenigingen, kringen en catechisaties.

 

Ouderenmiddagen – In de nieuwe gemeentegids is informatie opgenomen over de ouderenmiddagen in het komende seizoen. Er waren reeds diverse afspraken gemaakt om deze middagen in te vullen. Helaas hebben wij het besluit moeten nemen de bijeenkomsten die gepland staan voor oktober, november en december, te annuleren. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het corona-virus achten wij het niet verantwoord deze ontmoetingen door te laten gaan. Het is onmogelijk de geldende maatregelen in acht te nemen. V.w.b. de middagen in januari, februari en maart zullen wij ons nader beraden, afhankelijk van de situatie van dat moment. Het spijt ons zeer u dit te moeten berichten, maar wij hopen op uw begrip. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met M. van Bergeijk (tel. 592353).

 

Verjaardagen 80+ – In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden 80 jaar of ouder te worden. De Heere heeft u het afgelopen jaar bewaard en gespaard en de krachten geschonken om deze hoge leeftijd te bereiken. We willen u namens de gemeente van harte feliciteren met uw verjaardag.

·         1 oktober: mevr. J. Coenraats - Middag, Bernhardstraat 4, 89 jaar

·         2 oktober: mevr. L. Verseijl - de Wit, Hoge Hof 27, 80 jaar

·         11 oktober: dhr. M. van der Wal, Vroonstraat 2, 81 jaar

·         12 oktober: mevr. A.E. van Heuckelum-Vixseboxse, Bernhardstraat 4, 93 jaar

·         16 oktober: mevr. A. Aldus, Bernhardstraat 4, 84 jaar

·         21 oktober: mevr. M.A.T. Klop – Verhallen, Kempkeshof 11, 93 jaar

·         22 oktober: dhr. J. van Iperen, Kempkeshof 5, 90 jaar

·         26 oktober: mevr. A.C. Heijnen - van Haaften, Engelenhof 15, 91 jaar

We wensen de jarigen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar met de woorden “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt de Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.”

 

Zondagsschool - Zondag 27 september hopen wij weer de zondagsschool te starten zoals voorheen. In de ouderapp komt meer informatie m.b.t. coronamaatregelen. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom!! De zondagsschoolleiding.

 

(Belijdenis)catechese - Maandag 28 september beginnen de catecheses weer. De  eerste groep in de leeftijd van 12, 13 en 14 jaar is welkom van 18.45 uur tot 19.30 uur. De tweede groep van 15 jaar en ouder is welkom van 19.30 tot 20.15 uur. De catecheses zullen plaatsvinden in De Hoeve. De belijdeniscatechese begint om 20.30 uur, eveneens in De Hoeve. Weet jullie welkom om samen met elkaar (weg)wijs te worden in het Woord.

 

Mannenvereniging - We willen alle mannen van onze gemeente nog herinneren aan de mannenvereniging van dinsdagavond 29 september. We hopen dit jaar de Bijbelstudie uit het nieuwe testament (1 Johannes) te volgen van Ds. J. Belder. De eerste Bijbelstudie uit het april nummer van de Hervormde Vaan heeft als titel ‘De strijdbare Johannes’ aan de hand van 1 Johannes 1: 1-4. De Bijbelstudies zijn reeds te vinden op: http://www.hervormdemannenbond.nl/hervormde-vaan/bijbelstudies We hopen alle mannen weer te ontmoeten op 29 september om 20.00 uur in De Hoeve.

 

Nabij u is het Woord - Zondagmorgen staan we in de dienst stil bij de opening van het winterwerk. We volgen het thema ‘goed om te horen’ van de HGJB. In 1 Samuël 2 is dit ook een kernwoord: horen! Eli hoort wat zijn zonen Hofni en Pinehas doen. Tot drie keer toe klinkt het dat hij het verschrikkelijke bericht hoorde (vers 22, 23 en 24). Hij spreekt zijn zonen er op aan, maar zij willen niet horen (vers 25). Al met al is er niets goeds om te horen. Hoe kunnen we zondag dan preken over het thema ‘goed om te horen’? Omdat God in 1 Samuël 2 zelf het Woord gaat nemen. Woorden van vurige toorn, maar daar doorheen ook woorden van troost en hoop. Woorden die ons enerzijds voor het nieuwe seizoen opscherpen maar anderzijds ook genadig bemoedigen. Laten we op onze beurt vurig bidden of de Geest het Woord wil laten inwerken op onze harten, want het Bijbelboek Samuël leert ons dat dit allerminst vanzelfsprekend is. “Kom Geest van God, en raak ons hart!”

 

Ten slotte – Het winterwerk staat weer op het punt van beginnen. Velen zijn er al heel druk mee geweest, en zullen er nog druk mee zijn, om binnen de coronaregels toch de Bijbel met elkaar te kunnen onderzoeken en elkaar te ontmoeten. Hoewel we ieder jaar beleden dat het Deo Volente is, belijden we dat komend winterseizoen met nog meer nadruk! Wat heeft God ons ontdekt aan ons kwetsbare bestaan. Al schrijvend komt Psalm 99 bij mij boven. Een Koningspsalm. Is Hij het niet die regeert door alle dingen heen? En is dát niet onze moed voor komend seizoen? En doen we het dáár niet allemaal voor? Want voor wie (Wie) komen we ten diepste in beweging? Psalm 99 geeft antwoord en moed om voor Hem in de benen te komen in al het clubwerk en het verenigingsleven:

 

God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

 

 

We wensen iedereen die komend winterseizoen een taak heeft van harte Gods zegen en hulp toe. Het kan soms lastig zijn als je merkt hoeveel energie het kost om in deze tijd samen te komen binnen de coronaregels. Maar dan mogen we voor ogen houden waar we voor in beweging komen: “Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God, en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen” (vraag en antwoord 1 uit de Westminster Catechismus).

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. A. Langeweg