Kerkbode 1 april 2021

 

KERKDIENSTEN

 

Goede Vrijdag, vrijdag 2 april 2021

19.00 uur: ds. A. Langeweg

 

Eerste Paasdag, zondag 4 april 2021

  9.30 uur: ds. A. Langeweg

18.30 uur: ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel

 

Tweede Paasdag, maandag 5 april 2021

  9.30 uur: Paaszangdienst met meditatie van ds. A. Langeweg

 

Zondag 11 april 2021

  9.30 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw

 

Zingen voor de dienst – We zingen op Goede Vrijdag 2 april voor de dienst Psalm 22: 4. Op Eerste Paasdag in de morgendienst Psalm 107: 8 en in de avonddienst Psalm 118: 11. Tijdens de paaszangdienst op Tweede Paasdag is er een liturgie, deze wordt in beeld gebracht bij de uitzending. Zondag 11 april zingen we ’s morgens Psalm 21: 4 en ’s avonds Psalm 121: 4 voor de dienst.

 

Collecten – Goede Vrijdag 2 april: 1. Diaconie, 2. Kerk. Eerste Paasdag: 1. Restauratiefonds, 2. Kerk. Tweede Paasdag (paaszangdienst): Plaatselijk Jeugdwerk. Zondag 11 april: 1. Studiefonds van de Gereformeerde Bond, 2. Kerk. Samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bevelen we de collecten van harte bij u aan.

 

Collecte Studiefonds Gereformeerde Bond – Uit het Studiefonds van de Gereformeerde Bond worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Door deze collecte kunnen we onze bijdrage leveren voor de uitbreiding van het evangelie van Jezus Christus en de uitbouw van Gods Koninkrijk.

 

Verantwoording – Op 21 maart was de collecteopbrengst voor de diaconie € 159,30 en voor de kerk € 219,30 en op 28 maart voor de diaconie € 139,90 en voor de kerk € 181,80. Voor de biddagcollecte zat er een gift van € 23,75 in de collectezakken. De collecte tijdens de huwelijksdienst van Freek en Willerie Oudenaarden-Berends bracht € 169,80 op voor de kerk. Over de maand maart was de inhoud van de zendingsbussen € 367,55.  Ds. A. Langeweg ontving de volgende giften: 2x € 20 bestemd voor de kerk, € 20 bestemd voor de steunpilaren, € 10 bestemd voor het verjaringsfonds en € 30 bestemd voor de biddagcollecte. We zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Kinderoppas – Daniëlle van Leeuwen en Thirsa Dekker hopen Eerste Paasdag op de kleine kinderen te passen in De Hoeve. Op zondag 11 april Femke Rijken en Hanneke Kiep.

 

Aanvangstijd avonddienst Goede Vrijdag 2 april – We hebben besloten de avonddienst van Goede Vrijdag een half uur te vervroegen en om 19.00 uur te laten beginnen. We nemen aan dat dit voor niemand een probleem zal zijn.

 

Paaszangdienst – Tweede Paasdag vindt de paaszangdienst weer plaats. Helaas kunnen we niet met elkaar in de kerk samen zingen, maar we brengen voor u het programma wel ten gehore via de website en de kerkradio. Een aantal gemeenteleden hoopt te zingen of iets voor te dragen. Ds. A. Langeweg zal de meditatie verzorgen. Hoewel op afstand verbonden, kijkt of luistert en zingt u mee? De dienst begint om 9.30 uur, de liturgie wordt in beeld gebracht bij de uitzending.

 

Kerkradioluisteraars – Normaal gesproken brengen we aan het eind van het kwartaal een bezoekje bij u. Helaas laten de huidige corona-omstandigheden dit niet toe. Dit vinden we jammer. We hebben altijd goede contacten met elkaar. Hopelijk is het spoedig weer mogelijk. Veel sterkte in de Heere en vriendelijke groet, Ies van Eck.

 

Mannenvereniging – Zoals reeds eerder gecommuniceerd via de mail hier nog even een korte reminder inzake de afsluiting seizoen 2020-2021 van de mannenvereniging. We hopen om 13 april om 20.30 uur het seizoen af te sluiten middels een Bijbelstudie via de livestream. Verdere details over de invulling van de avond zullen via de mail gedeeld worden. We hopen, hoewel verbonden via de techniek, dat we ook onderling verbonden mogen zijn in de opgestane Christus die de beloofde Geest op Zijn kerk uitstort! Een gezegende avond toegewenst.

 

Belijdenisdienst – Komende zondag hopen tien belijdeniscatechisanten hun ja-woord uit te spreken voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente. Wat een wonderlijke zorg en goedheid van de HEERE Die het verlangen in de harten heeft opgewekt. Pasen! Christus Triomfator! Als Opgestane Vorst geeft Hij Zijn leerlingen een machtige belofte: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Wilt u de belijdeniscatechisanten in uw voorbede gedenken? Mocht u ook mee willen leven door een persoonlijke bemoediging te sturen, hierbij nog een keer de adressen:

              Dylan Bok, (Steenweg 3, 4175 AD).

              Renate de Brouwer-Rooth, (Kuilenburgsekade 9, 4176 CC Tuil).

              Arjen van de Groep, (Nicolaas Beetsstraat 12, 3751 GD Bunschoten-Spakenburg).

              Geralda Huijsen-Aperloo, (Tuilseveldweg 2, 4176 BZ Tuil).

              Job Kaashoek, (Hoge Hof 2, 4175 AK).

              Janne de Kock, (Stadsland 22, 4175 BG).

              Jaap Schouten, (Frisopad 5, 4141 EE Leerdam).

              Arnout Vaandering, (Bernhardstraat 18, 4175 EE).

              Jelle Vaandering, (Bernhardstraat 18, 4175 EE).

              Marinda Vrijhof, (Pelikaan 10, 2986 TA Ridderkerk).

 

Nabij u is het Woord – In de stilte van de stille week naar het rumoer onder aan het kruis. Goede Vrijdag. Een spotspel onder aan het kruis. Een purperen kleed krijgt Hij omgeslingerd. Een doornenkroon op Zijn hoofd. Te schande gemaakt. Uitgelachen. Gehoond. Zijn bovenkleed wordt dobbelend verdeeld en verscheurd. En toch…Hij gaat vrijwillig deze weg. Hij moet het doen gaan. Zo lief heeft Hij de wereld gehad (Joh. 3). Daarom krijgen we dit in eeuwigheid niet klein. Hoog boven de wereld gehangen tot een vloek, beginnen Zijn lippen te trillen, verheft Hij Zijn stem, boven het rumoer van de wereld uit: Het is volbracht…! (Joh. 19: 30) Op Goede Vrijdag hopen we bij dit kruiswoord stil te staan. Na Zijn roep valt de stilte. Hij wordt weggelegd in het graf. De grote sabbat breekt aan, zo schrijft de liefdesapostel (Joh. 19). Dan breekt Pasen door. Het graf open. De doeken afzonderlijk opgerold. De duisternis voor eeuwig overwonnen. Alleen…het duurt in Johannes 20 een hele tijd voordat het licht ook op gaat in het hart. Maria ziet het door haar tranen en duisternis heen allemaal niet meer. Totdat de Opgestane Vorst daar Zelf is: Maria! Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. We staan op Eerste Paasdag in de belijdenisdienst stil bij Johannes 20.

 

Ten slotte – Kerkvader Athanasius schreef ieder jaar een Paasbrief aan de wereldwijde kerk en de christenen over de hele wereld. Hij stelde in deze brief de datum vast waarop het Paasfeest zou zijn, en hij bemoedigde hierin de wereldwijde kerk vanuit Gods Woord. Zo las ik vorige week zijn Paasbrief die hij schreef in het jaar 333. Het is bijzonder om te zien hoe de eeuwen door dezelfde Bijbelse boodschap van bevrijding klinkt in het kruis van Christus. Ook las ik zijn woorden vanuit onze ‘coronatijd’. Wat een bemoediging ontvangen we 1688 jaar later in zijn woorden. Hoewel we op afstand van elkaar meeluisteren en meeleven, er toch verbondenheid mag zijn door Zijn Geest. Hierbij een fragment uit zijn brief: “God liet Zijn Zoon gedood worden voor onze redding. Hij gaf ons daarom reden voor dit heilige Paasfeest. Dit leidt ons voorwaarts! Van ons kruis in deze wereld  naar dat wat ons wacht. God schenkt ons reeds nu al de vreugde van redding in heerlijkheid, waarmee Hij ons brengt tot de ene gemeenschap der heiligen, en ons op alle plaatsen één maakt in de Geest. Hij schenkt ons gemeenschappelijke gebeden en een gemeenschappelijke genade die voortkomt uit dit feest. Want dat is het wonder van Zijn genade, dat Hij ons in de eenheid van de Geest op één plaats samenbrengt, ook als we ver van elkaar verwijderd lijken naar het lichaam.” Dat mag een geweldige troost zijn voor Pasen 2021.

 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;

Haast wendt het zich tot God met hart en mond;

En, waar men ooit de wildste volken vond,

Zal God ontvangen

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.

Want Hij regeert,

En zal Zijn almacht tonen;

Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,

Tot Hem bekeerd.

 

Gezegende Goede Vrijdag en Paasdagen, en een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. A. Langeweg