Kerkbode 8 december 2022

 

Kerkdiensten zondag 11 december

  9.30 uur: prop. J.J. de Haan, Woerden

18.30 uur: ds. A. Langeweg

 

Zingen voor de dienst – We zingen aanstaande zondag ’s morgens voor de dienst Lofzang van Maria: 3 en ’s avonds Psalm 93: 4.

 

Collecten – 1. Diaconie, 2. Kerk. Aan de uitgang is de collecte voor de kerstviering van de zondagsschool. Denkt u ook aan de zendingsbussen en de steunpilaren?

 

Collecte kerstviering – Het afgelopen jaar mocht aan de kinderen van onze gemeente weer verteld worden uit de Evangelie. Op een voor hun vertrouwde manier kregen ze te horen hoe ook zij bij Gods Koninkrijk kunnen en mogen horen. Met Kerstfeest krijgen de kinderen allemaal een boek als aandenken en een zakje met lekkers. Aan het einde van het seizoen hopen een aantal kinderen de zondagsschool te verlaten. Zij krijgen dan een Bijbel en een dagboek mee. Uw bijdrage hiervoor wordt zondag gevraagd bij de uitgang. Wij danken de leiding hartelijk voor hun inspanningen en bidden hen Gods wijsheid toe bij alles wat ze hierin mogen betekenen voor onze en Gods gemeente.

 

Verantwoording – Op 27 november was de collecteopbrengst voor de diaconie € 246,42 en voor de kerk € 276,50 en op 4 december voor het restauratiefonds € 303,40 en voor de kerk € 304,25. De Avondmaalscollecte, bestemd voor stichting Gevangenenzorg, bracht € 334,95 op. In de zendingsbussen over de maand november zat het mooie bedrag van € 475,80. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven

 

Kinderoppas – Gerarda, Thomas en Vera (reserve) hopen aanstaande zondag op de kleine kinderen van de gemeente te passen in De Hoeve.

 

Pastoraat – We leven mee met dhr. J. van Horssen (Goudensteinstraat 21, 4175 CE), omdat hij de verschrikkelijke boodschap kreeg dat de tumor in zijn slokdarm is uitgezaaid naar zijn lever en botten. Als je zulke berichten te horen krijgt, wordt heel je leven in één keer onderuit gehaald. Gedachten en gevoelens gaan als golven heen en weer. We denken ook aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, en allen die hen in liefde omringen. Laten we biddend om hen heen staan. Er zal nu gekeken gaan worden of er behandeling mogelijk is om het ziekteproces te vertragen. We omringen hen met het gebed uit Psalm 69, waar de psalmdichter roept: “O God, verlos en red mij uit den nood; De waat’ren zijn tot aan de ziel gekomen.” We mogen weten dat de Heere Jezus Zelf dit gebed gebeden en vervuld heeft. Hij is door onze diepste wateren en nood heen gegaan, om een weg te banen.

 

Geboortebericht – Afgelopen zaterdag 4 december werden Remco en Cornelieke Stander-van Bruggen (Van Drielekamp 4, 4175 ES) verblijd met de geboorte van een zoon, Marinus Teunis. Ze noemen hem Luuk. Omdat de geboorte vijf weken vroeger is dan de uitgerekende datum, verblijft Luuk de komende week nog in het ziekenhuis. Zowel moeder als kind maken het goed, ondanks de vroege geboorte. We hopen en bidden dan ook of hij daarna, samen met zijn ouders, naar huis mag. We zijn de Heere God dankbaar dat Hij leven gespaard en leven gegeven heeft. We feliciteren Remco en Cornelieke van harte met hun eersteling en wensen hen veel wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van Luuk. Een geboorte is altijd weer een scheppingswonder, waarin we de zorgzame Hand van de HEERE mogen zien.

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,

Zelfs voor mijn eersten levensstond.

Ik ben verbazend voortgebracht.

Op 't nagaan van Uw wond're macht,

Sla ik verrukt het oog naar boven:

'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

 

 

 

Zingen na de dienst – Na de dienst van zondagavond bent u weer van harte welkom om te zingen tot Gods eer. Deze keer staan er kerstliederen op het programma. Otto van Eck zal ons, samen met andere muzikanten, begeleiden en het zou fijn zijn als u er (weer) bent.

 

Preekbespreking jongeren – Beste jongelui, zondagavond zijn jullie na de dienst van harte welkom in de pastorie. We zullen met de 15+ jongeren koffiedrinken en een preekbespreking houden. Komen jullie ook? Er is ook zingen na de dienst. Als je daar heen wilt gaan kan dat, want we wachten tot na de koffie met de preekbespreking. Ik zie erg naar jullie komst uit, en we hopen op een fijne ontmoeting.

 

Beleidsplan 2023-2026 – In de laatste kerkenraadsvergadering is het nieuwe beleidsplan voor de periode 1-1-2023 t/m 31-12-2026 vastgesteld. Hierin staan ook een aantal beleidsvoornemens opgenomen voor de kerkenraad in de genoemde jaren. Dank aan alle commissies die hun bijdrage hieraan geleverd hebben. U kunt dit beleidsplan inzien op onze website onder het kopje ‘Informatie’, of bij de scriba, na telefonische afspraak.

 

Slaatjesactie – Op 17 december staat de Verkoopcommissie met haar slaatjes op de Kerstfair in de Burcht van Haeften. Van tevoren bestellen kan tot en met 13  december. U heeft de keuze uit een huzarenslaatje (€2,00 per stuk) of rundvleesslaatje(€2,50 per stuk). De bestelling kan worden opgehaald op de Kerstfair. Als u uw bestelling niet op kunt halen wordt de bestelling thuisbezorgd in de middag. U kunt de bestelling doorgeven bij de Oase (0418-591552) of een bericht sturen naar Geralda Huijsen (geralda_aperloo@hotmail.nl of 06-27597130)

 

Vrouwenkring Dorcas  Op dinsdagavond 13 december hopen we als vrouwenkring weer samen te komen. Deze avond behandelen we Bijbelstudie 4: ‘Waarom in Godsnaam haten?’ (Psalm 139). Lees(t) u/jij deze van tevoren alvast door? De inloop in De Hoeve is vanaf 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur. Ook van harte welkom als u/jij nog niet eerder bent geweest!

 

Kerstfeest zondagsschool Zaterdag 17 december vieren we het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool in de kerk. We beginnen om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Tevens zenden we het kerstfeest uit via de livestream en de kerkradio. We zien er naar uit, en hopen op een gezegend kerstfeest! De zondagsschoolleiding.

 

Koffiedrinken na de dienst – Op de volgende data willen we het komende jaar als gemeente koffiedrinken na de ochtenddienst: 1 januari, 19 maart (met preekbespreking), 11 juni (themadienst Binnenstebuiten) en 15 oktober. We vermelden ze hier vast zodat u ze op kunt nemen in de agenda of op de kalender.

 

Nabij u is het Woord – De poorten van het Broodhuis mochten zondag open staan. De nodiging klonk: Komt nu naar Bethlehem. De weg van jezelf opgeven, en overgeven aan Christus onze Heiland. In de morgendienst klonk de vraag vanuit Micha 6: “Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan?” Er is een diep schuldbesef bij het volk. Hoe kan het goed komen tussen God en mijn ziel (Micha 6: 7b). Daarin mocht het Kerstevangelie klinken: Hoe tot God gaan? Door en in Christus, de Middelaar van het nieuwe verbond. Het werd uitgestald en zichtbaar in brood en wijn. Wat een overweldigende genade van God! In de avonddienst openden we Micha 7. Micha vertelt hoe geestelijk eenzaam hij is onder zijn volk. Hij speurt met een lampje naar Godsvrucht, maar hij vindt het niet. Er komt een diep verlangen in zijn hart naar het heil van God. Hij klimt op zijn uitkijktoren. Hij blijft uitzien naar de HEERE. Hij blijft God verwachten. Zelfs als Jeruzalem zal wankelen, de muren bezwijken gaan, blijft Micha op de puinhopen uitzien naar de God van zijn heil. We hoorden dat Micha’s uitkijktoren een beloftepost en wachtpost is. Hij eindigt in Micha 7 daarom met Gods beloften, als een uitkijkpost waarin hij trouw en volhardend blijft staan. Temidden in een wereld die bloedt uit duizend wonden, blijft hij uitzien. Wachten, totdat God Zijn Kerk komt halen en de wereld eeuwig verlossen zal. Daarom klonk de aansporing: Blijf op je post! Komende zondagavond gaan we verder in Openbaring. We zijn toegekomen aan Openbaring 12. Spannende adventsbeelden… Over een vrouw die een Kind baart, over een draak die het Kind wil vervolgen. Waar gaat dit over? Laten we vurig bidden om de leiding door Gods Geest.

 

Ten slotte – Op je post blijven. Het valt in alle drukte niet mee. Toch roept Gods ons op om als een adventskind te leven. Met een glimlach moest ik denken aan de woorden van Maarten Luther. “Ik heb zo veel te doen, dat ik de eerste drie uur in het gebed zal doorbrengen.”

 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

 

Een hartelijke groet en zegenbede vanuit de pastorie.

Ds. A. Langeweg