Nieuws: (voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2020, 21.00 uur)

Maatregelen ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus

 

Haaften, 10 juni 2020,

L.S.

Afgelopen zondag hebben weer 2 diensten mogen houden waarbij maximaal 30 personen aanwezig waren. We zien dat als een zegen waar we de Heere de dank voor willen brengen.

De scriba zal voor elke dienst in juni steeds kerkgangers uitnodigen d.m.v. een mail. U wordt verzocht u af te melden wanneer u van de uitnodiging geen gebruik kunt maken.

Natuurlijk gelden er voorschriften, ingegeven door RIVM en onze regering. Neemt u die steeds goed in acht.

Met hartelijke groet,

Kerkenraad Hervormde gemeente Haaften

 

 

 

 

 

Haaften, 3 april 2020

L.S.

Op de woensdagavond om 21.00 uur zal ds. A. Langeweg een meditatief moment over de pelgrimsliederen houden vanuit de kerk die net als de zondagse erediensten met beeld en geluid uitgezonden zullen worden.

De kerkopenstelling op de woensdagavond komt daarmee te vervallen.

Met broederlijke groet,

Kerkenraad Hervormde gemeente Haaften

 

 

Haaften, 27 maart 2020

L.S.

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst bieden we u ook de mogelijkheid om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL overmaken.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Wij danken u voor uw gift!

Diaconie en kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Haaften

 

 

Haaften, 19 maart 2020

L.S.   

Vorige week hebben we als kerkenraad de nodige maatregelen moeten nemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Hierin was en is het beleid van het RIVM en onze overheid leidend. Bovenal mogen en kunnen we dit doen in biddend opzicht tot de HEERE, die ons leven bestuurt en alles in Zijn hand heeft en houdt.

In de nieuwsbrief van 13 maart 2020 en in de Kerkbode van 19 maart 2020, en via onze website, hebben wij u geïnformeerd over de reeds genomen maatregelen, die onverminderd van kracht blijven. Afgelopen woensdagavond hebben we de genomen maatregelen geëvalueerd en besloten de volgende aanpassingen door te voeren:

        Vanaf aanstaande zondag komen we als gemeente niet meer samen in ons kerkgebouw voor de eredienst. Naast de predikant is de helft van de kerkenraad en de organist aanwezig in het kerkgebouw zodat de eredienst op die wijze door kan gaan. We hebben dit besluit genomen vanwege de ontstane situatie, met pijn in ons hart maar biddend en weloverwogen.

        De audioverbinding via internet (www.hervormdhaaften.nl) is beschikbaar, zodat u thuis mee kunt luisteren. Er wordt op dit moment ook getracht  een beeldverbinding beschikbaar te krijgen. Als dit lukt, is deze eveneens via de website beschikbaar.

        Mocht u niet over internet beschikken dan zijn er kerkradio’s beschikbaar bij broeder L. IJmker.

        Gezien de ervaring van afgelopen woensdag, stellen we de kerk D.V. woensdag 25 maart 2020 tussen 19.30 en 21.00 uur opnieuw open voor mensen die behoefte hebben aan een plek van stilte en/of gebed. Er zijn ouderlingen aanwezig die met u kunnen bidden als daar behoefte aan is. Dit is niet alleen voor leden van onze gemeente maar voor een ieder die hieraan behoefte heeft. U kunt dit dus ook breder delen in ons dorp. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

        Wat betreft de collecten, die we samen met die voor de zending en steunpilaren, van harte aanbevelen zijn er de volgende mogelijkheden:

o        U spaart deze op en bij de eerste gelegenheid als we weer samenkomen, doet u deze in de betreffende collectezak. De collecte van de diaconie zullen we t.z.t. gelijkelijk verdelen over de doelen die tot dan toe op het rooster hebben gestaan.

o        U kunt uw gave overmaken naar de bankrekening van de kerkrentmeesters

 (NL80 RABO 0324 1017 08) en de diaconie (NL92RABO 0324 1044 99).

o        Er wordt bekeken of we dit ook digitaal via de website kunnen regelen. Als dit het geval is, kunt u de link op de website gebruiken.

        Als u jarig bent, ontvangt u wel een felicitatie van het verjaardagsfonds maar de enveloppen worden niet opgehaald zolang de overheid contact met elkaar niet wenselijk acht.

        Wijzigingen in deze maatregelen op korte termijn worden via de website van de gemeente gecommuniceerd, houdt u deze dus in de gaten.

        Deze brief is verspreid onder de lezers van de Kerkbode. Voelt u zich vrij om andere kerkgangers eveneens op de hoogte te stellen van deze maatregelen.

 

Bovenal willen wij u vragen te bidden voor onze wereld, ons land en elkaar. We denken in het bijzonder aan onze zorgverleners, de overheid en allen die direct de gevolgen ondervinden van het virus of de crisis.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba (bij voorkeur via e-mail: scriba@hervormdhaaften.nl of tel. 0418-592084) of met uw wijkambtsdrager.

Met broederlijke groet,

Kerkenraad Hervormde gemeente Haaften

 

 

Haaften 16 maart 2020

Het crisispastoraat laten we doorgaan. Al het overige pastoraat staat even stil. Mocht u wel behoefte hebben aan een pastoraal gesprek dan kunt u contact opnemen met uw wijkambtsdrager en kunnen we in onderling overleg bepalen hoe we dit vorm geven.

De kerk zal D.V. woensdag 18 maart 2020 tussen 19.30 en 21.30 uur open voor mensen die behoefte hebben aan een plek van stilte en/of gebed. Er zijn ouderlingen aanwezig die met deze mensen kunnen bidden als daar behoefte aan is. Dit is niet alleen voor leden van onze gemeente maar voor een ieder die hieraan behoefte heeft.

 

 

Haaften, 14 maart 2020

Aanvullend op de reeds genomen maatregelen t.a.v. de erediensten hebben we besloten om alle andere activiteiten van ons kerkelijk en verenigingsleven met onmiddellijke ingang stil te leggen.

Dit betekent dat de zondagsschool, de catechisaties, het clubwerk, de mannenvereniging en de vrouwenkring niet doorgaan.  Ook het geplande kinderrestaurant op 27 maart 2020 kan niet doorgaan.

Als kerkenraad volgen we de ontwikkelingen en houden we u en jullie op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.

Voor de goede volledigheid: de kinderoppas kan wel doorgaan voor zover de kinderen geen klachten hebben zoals aangegeven door het RIVM.

 

 

Haaften, 13 maart 2020

L.S.

De afgelopen weken hebben we als kerkenraad de berichtgeving van het RIVM en onze overheid op de voet gevolgd en waar nodig maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het meest zichtbare voor u was dat we de collecten aan het einde van de dienst bij de uitgang gehouden hebben.

Afgelopen donderdag, 12 maart 2020, heeft onze overheid bepaald dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast. Hieronder vallen ook de erediensten zoals wij die iedere zondag houden.

Als gevolg hiervan hebben wij de volgende aanvullende maatregelen moeten nemen:

• Blijft u thuis van de zondagse erediensten bij klachten zoals aangegeven door het RIVM.

• De verbinding via internet (www.hervormdhaaften.nl) is beschikbaar, zodat u thuis mee kunt luisteren als u niet naar de kerk kunt komen. Mocht u niet over internet beschikken dan zijn er kerkradio’s beschikbaar, u kunt deze aanvragen bij broeder L. IJmker.

• Toch nodigen wij u hartelijk uit om naar de erediensten te komen, omdat samenkomen rondom het geopende Woord, waarin de HEERE met Zijn Geest werkt om ons rust te geven, het beste is om in deze tijd te doen. In de gebeden geven we nadrukkelijk ruimte voor deze nood in de wereld en ons land.

• In de dienst van zondagmorgen hoopt, in tegenstelling tot de eerdere berichten, onze eigen predikant, ds. A. Langeweg voor te gaan in een eredienst van Woord én gebed.

• We volgen het beleid van de overheid, namelijk tot 100 personen samenkomen in één gebouw. Dat betekent dat we tot 100 personen in de kerk toelaten, en dat u daarna wordt doorverwezen naar de Hoeve om de eredienst daar te volgen, eveneens tot 100 personen.

• We houden bij wie de erediensten bezoeken. Mocht iemand uit de gemeente de ziekteverschijnselen van het coronavirus krijgen (niet per se door het bezoek van de erediensten, maar daar wel aanwezig is geweest), dan kunnen we nagaan welke contacten er geweest zijn tijdens de diensten.

• Collecteren blijven we doen aan het einde van de dienst bij de uitgang.

• Wijzigingen in deze maatregelen op korte termijn worden via de website van de gemeente gecommuniceerd, houdt u deze dus in de gaten.

• Deze brief is verspreid onder de lezers van de Kerkbode. Voelt u zich vrij om andere kerkgangers ook op de hoogte te stellen van deze maatregelen.

We nemen aan dat u begrip hebt voor deze maatregelen en deze in acht zult nemen. Indien noodzakelijk zullen we deze verder aanscherpen, als de situatie of onze overheid daarom vraagt.

Bovenal willen wij u vragen de nood van de wereld en ons land als gevolg van deze uitbraak in het gebed bij de HEERE neer te leggen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba, tel. 0418-592084 of, bij voorkeur, via e-mail: scriba@hervormdhaaften.nl of met uw wijkambtsdrager.

Met broederlijke groet,

Kerkenraad Hervormde gemeente Haaften